Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:00Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 2/2/2013
03.06.2013r.
UCHWAŁA NR 2/2/2013

  UCHWAŁA NR 2//2/2013

                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu PTTK w Świdnicy w dniu 3 czerwca 2013

 

w sprawie: Wyboru i określenia zakresu obowiązków urzędującego członka zarządu Oddziału powołanego przez Zarząd na lata 2013 – 2016

 

na podstawie; § 20 pkt 4 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy uchwalonego na Zjeździe PTTK Oddziału Świdnica w dniu 16.05.2013 r.

                                                                            § 1

Zarząd Oddziału powołuje Stanisławę Połubienko na urzędującego członka zarządu PTTK Oddziału w Świdnicy na okres kadencji 2013 – 1016

 

                                                                            § 2

Do zakresu obowiązów i kompetencji urzędującego członka zarządu należy:

- reprezentowanie Oddział na zewnątrz, szczególnie w trakcie prowadzenia biura Oddziału,

- prowadzenie kartotek osobowych członków PTTK należących do Oddziału,

- ewidencja członków zwyczajnych PTTK z terenu Oddziału oraz nadzór nad obiegiem danych osobowych

- przestrzeganie ustalonego czasu pracy biura,

- nadzór nad powierzonymi dokumentami i majątkiem ruchomym Oddziału,

- dbanie o dobro oddziału, chronienie jego mienia oraz zachowywanie tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Towarzystwo, Oddział i poszczególnych jego członków na szkodę,

- przygotowywanie, wystawianie i ewidencjonowanie wystawianych legitymacji członkowskich PTTK,

- przygotowywanie zapotrzebowania do Zarządu Głównego i rozliczanie z wykorzystanych hologramów składek członkowskich i legitymacji członkowskich,

- terminowe odprowadzanie składek członkowskich do Zarządu Głównego

- terminowe i rzetelne opłacanie zaległości finansowej Oddziału,

- terminowe i rzetelne opracowywanie raportów kasowych z wykorzystania zaliczek finansowych na poczet działalności statutowej Oddziału,

- Na koniec roku przyjmowanie od prezesów kół sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności statutowej kół,

- przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej do/z Oddziału,

- przyjmowanie i rozdzielanie na poszczeg. komisje i referaty dokumentacji turystycznej członków Oddziału ( np. książeczki i kroniki na poszczególne stopnie odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa)

- wykonywanie innych zadań statutowych i organizacyjnych zleconych przez Prezesa, a pod jego nieobecność od I wiceprezesa Oddziału,

 

                                                     § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET