Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 12/35/2015
24.11.2015r.
UCHWAŁA NR 12/35/2015

                                                       UCHWAŁA NR 12/35/2015

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 24 listopada 2014

 

w sprawie: realizacji Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 166/XVIII/2015 z dnia 5 września 2015 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2016 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymację PTTK w roku 2016

 

Na podstawie:

§ 31 pkt 4. Zarządzenia nr 1/2015 Sekretarza Generalnego ZG PTTK z 8 września 2015

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                                § 1.

    Przyjąć do realizacji Uchwałę Zarządu Głównego PTTK nr 166/XVIII/2015 z 5 września 2015 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2016 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2016 (uchwała ZG w załączeniu)

§ 2.

     Powiadomić członków zwyczajnych PTTK Oddział Świdnica o z o wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2016 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2016 poprzez zamieszczenie Uchwałę Zarządu Głównego PTTK nr 166/XVIII/2015 z 5 września 2015 na stronie internetowej oddziału oraz werbalnie przez Prezesów Kół

§ 3.

       Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Programowa oddziału w dniu 24.11.2015

                                                                               § 4.

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                   

                                                                                       Załączni,k nr 1 do Uchwały nr 12/34/2015

 

Uchwała Zarządu Głównego PTTK nr 166/XVIII/2015 z 5 września 2015 roku

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2016 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2016

   

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2016 roku w następujących wysokościach:

            1) 45,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2016 roku do

                  31 grudnia 2016 roku,

            2) 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2016 roku do

                  31 grudnia 2016 roku,

            3) 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia      

                  2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,

            4) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września  

                 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

  1. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w     

            macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

  1. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2016 roku dla członków wspierających    

            PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

                                                                          § 2

            Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do    

            Zarządu Głównego PTTK w 2016 roku w następujących wysokościach:

            1) 22,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,

            2) 12,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust.              

                1 pkt. 2,

            3) 10,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości

                określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,

            4) 7,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości

                 określonej w § 1 ust. 1 pkt. 4,

                                                                           § 3

  1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

      1) rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej   

          dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),

      2) emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

      3) bezrobotni,

      4) osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

2. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w §   

      1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:

      1) opiekunowie szkolnych kół PTTK,

      2) osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

      3) młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

                                                                     § 4

      Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

      1) Członkowie Honorowi PTTK,

      2) dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w                      

 

      szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

      3) dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach   

      ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

     4) uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach

      ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia. 

created by Grupa BroNET