Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/2/2/2107
08.01.2018r.
UCHWALA NR XXI/2/2/2107

UCHWAŁA NR XXI/2/2/2017

ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu PTTK w Świdnicy w dniu 06 kwietnia 2017

 

w sprawie: Powierzenie obowiązków prowadzenia biura Oddziału na lata 2017 – 2020

 

na podstawie; § 20 pkt 4 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy uchwalonego na Zjeździe PTTK Oddziału Świdnica w dniu 16.05.2013 r.

                                                                            § 1

Zarząd Oddziału powierza kol. kol. Alicji Krępulec i Reginie Trojan obowiązki prowadzenia biura Oddziału PTTK w Świdnicy na okres kadencji 2017 – 2020

                                                                            § 2

Do zakresu obowiązków i kompetencji należy:

- reprezentowanie Oddziału na zewnątrz, szczególnie w trakcie prowadzenia biura Oddziału,

- prowadzenie kartotek osobowych członków PTTK należących do Oddziału,

- ewidencja członków zwyczajnych PTTK z terenu Oddziału oraz nadzór nad obiegiem

  danych osobowych

- przestrzeganie ustalonego czasu pracy biura,

- nadzór nad powierzonymi dokumentami i majątkiem ruchomym Oddziału,

- dbanie o dobro oddziału, chronienie jego mienia oraz zachowywanie tajemnicy informacji,

   których ujawnienie mogłoby narazić Towarzystwo, Oddział i poszczególnych jego członków na   

   szkodę,

- przygotowywanie, wystawianie i ewidencjonowanie wystawianych legitymacji członkowskich   

   PTTK,

- przygotowywanie zapotrzebowania do Zarządu Głównego i rozliczanie z wykorzystanych

   hologramów składek członkowskich i legitymacji członkowskich,

- terminowe i rzetelne opracowywanie raportów kasowych z wykorzystania zaliczek finansowych   

   na poczet działalności statutowej Oddziału,

- przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej do/z Oddziału,

- przyjmowanie i rozdzielanie na poszczeg. komisje i referaty dokumentacji turystycznej   

   członków Oddziału ( np. książeczki i kroniki na poszczególne stopnie odznak turystyki

   kwalifikowanej i krajoznawstwa)

- wykonywanie innych zadań statutowych i organizacyjnych zleconych przez Prezesa, a pod

   jego nieobecność od I wiceprezesa Oddziału,

 

                                                                     § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

created by Grupa BroNET