Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > Uchwała nr 1/XIX/2017 ZARZĄDU GŁÓWNEGO
21.02.2018r.
Uchwała nr 1/XIX/2017 ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Uchwała nr  1/XIX/2017
Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 roku

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1)         55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

2)         30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

3)         25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

4)         15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

 1. Składka członkowska, o której mowa w § 1 ust. 1 wnoszona jest jednorazowo w macierzystym oddziale PTTK w terminie do 31 grudnia 2018 roku.
 2. Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2018 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

§ 2

Ustala się wysokość składki członkowskiej przekazywanej przez Oddziały PTTK do Zarządu Głównego PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1)         30,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę normalną,

2)         15,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 2,

3)         15,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 3,

4)         12,00 zł za każdą osobę opłacającą składkę ulgową młodzieżową, w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 4,

§ 3

 1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 są:

1)    rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za co najmniej dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),

2)    emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,

3)    kombatanci, inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby posiadające status weteranów,

4)    bezrobotni,

5)    osoby pobierające świadczenia przedemerytalne.

 1. Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej młodzieżowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3 i 4 są:

1)    opiekunowie szkolnych kół PTTK,

2)    osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,

3)    młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia.

§ 4

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:

1)    Członkowie Honorowi PTTK,

2)    dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

3)    dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

4)    uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadpodstawowych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,

5)    osoby niepełnosprawne z orzeczoną niezdolnością do samodzielnej egzystencji, kontynuujące naukę lub terapię w szkołach, ośrodkach wychowawczych lub warsztatach terapii zajęciowej.

§ 5

 1. Przedłużenie ważności legitymacji członka PTTK następuje przez naklejenie na legitymację PTTK znaczka określającego termin jej ważności i tak:

1)    naklejenie znaczka oznaczonego literą N oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1,

2)    naklejenie znaczka oznaczonego literą U oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2,

3)    naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK przez opłacenie składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 3,

4)    naklejenie znaczka oznaczonego literą Z oraz terminem ważności: 01.01.2018 – 31.03.2019 jest przedłużeniem ważności legitymacji członka PTTK osobom, o których mowa w § 4.

 1. Naklejenie znaczka oznaczonego literą UM oraz terminem ważności: 01.09.2018 – 31.03.2019 jest potwierdzeniem opłacenia składki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 4.

§ 6

 1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1)    15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,

2)    8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,

3)    6,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

 1. Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.
 2. Ustala się opłatę za legitymację PTTK w roku 2018 w wysokości: 6,00 zł będącą kosztem wykonania oraz dystrybucji przez ZG PTTK legitymacji i znaczka organizacyjnego PTTK.

§ 7

W dyspozycji Oddziału PTTK pozostają środki finansowe:

1)    stanowiące różnicę pomiędzy wysokością składki członkowskiej określonej w § 1 ust. 1 a kwotami podanymi w § 2,

2)    pochodzące z wpisowego, o którym mowa w § 6, po wniesieniu przez Oddział PTTK opłaty za legitymację do ZG PTTK,

3)    pochodzące ze składki członkowskiej, o której mowa w § 1 ust. 3 w całości, gdy członek wspierający wnosi składkę w Oddziale PTTK,

4)    Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania wpisowego pozostającego w dyspozycji Oddziału po wniesieniu opłaty za legitymację członkowską.

§ 8

Osoby, które nie mają opłaconej składki członkowskiej za lata ubiegłe, a chcą zachować ciągłość stażu członkowskiego (art. 16 ust. 4 Statutu PTTK) opłacają zaległe składki, przy opłacaniu składki za rok 2018, według następujących zasad:

 

1)    W przypadku posiadania przez oddział właściwych znaczków osoby te opłacają składki członkowskie w wysokości określonej na dany rok właściwymi uchwałami ZG PTTK.

2)    W przypadku braku w oddziale znaczków oddział zamawia znaczki w ZG PTTK wnosząc jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 3,00 zł za każdy zaległy znaczek składki członkowskiej za brakujące lata z uwzględnieniem wyjątku zawartego w pkt. 3).

3)    Znaczki członkowskie za 2017 rok w wysokości określonej w pkt. 2)  można będzie nabywać od 1 kwietnia 2018 r.

§ 9

 1. Osoby, które utraciły legitymację, powinny zwrócić się do Zarządu macierzystego Oddziału o wystawienie nowej legitymacji (duplikatu) oraz ponieść jej koszt w wysokości 5,00 zł a także opłacić składkę w wysokości określonej w § 1 ust. 1.
 2. Zarząd Oddziału PTTK może swoją uchwałą odstąpić od pobierania opłat od osób, o których mowa w § 9 ust. 1. Zarząd Oddziału PTTK nie jest zwolniony z obowiązku opłacenia kosztu legitymacji i składki w części należnej Zarządowi Głównemu PTTK.

§ 10

Składkę członkowską opłaca się w Oddziale PTTK, którego jest się członkiem.

§ 11

 1. Zobowiązuje się Sekretarza Generalnego PTTK do wydania zarządzenia regulującego sposób realizacji niniejszej uchwały.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
created by Grupa BroNET