Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/16/1/2018
12.12.2018r.
UCHWALA NR XXI/16/1/2018

 


                                                         UCHWAŁA NR XXI/16/1/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                  

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 stycznia 2018

 

w sprawie: Organizacji przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy Kursu Organizatora  Turystyki PTTK i Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK.  

 

Na podstawie:

 • § 21 pkt 1 i 13 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
 • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.

 

Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                         § 1

        Uchwalić Regulamin Kursu Organizatora Turystyki PTTK i Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK (zał. Nr 1), którego zorganizowanie zaplanowano w 2018 r. Organizację kursu powierza się kol. Zbigniewowi Curylowi.

                                                                        

                                                                          § 2      

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

                                 


 

 

                                        Załącznik nr 1

                                                                                  do  Uchwały nr XXI/16/1/2018  ZO PTTK w Świdnicy

 

 

REGULAMIN

KURSU NA ORGANIZATORA TURYSTYKI  PTTK i MŁODZIEŻOWEGO ORGANIZATORA TURYSTYKI PTTK

 

§ 1. Założenia wstępne:

 1. Celem kursu jest przygotowanie kadry programowej dla organizacji i prowadzenia imprez turystycznych, wycieczek i rajdów kół i klubów Oddziału PTTK w Świdnicy.
 2. Organizatorem kursu jest Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy
 3. Kurs jest prowadzony w ramach realizacji celów statutowych i podjętych uchwał w trakcie XXI Zjazdu Oddziału PTTK w Świdnicy
 4. Kurs odbywa się od 15.01 do 19.01. 2018 r. w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy, ul. Długa 33 Kierownikiem kursu jest Zbigniew Curyl.

§ 2. Warunki uczestnictwa.

 1. W kursie uczestniczyć może osoba zainteresowana organizacją imprez turystycznych, która ukończyła 18 rok życia. W przypadku Kursu na Młodzieżowego Organizatora Turystyki osoba w wieku 14 lat za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Uczestnikami Kursu mogą być wyłącznie członkowie PTTK z aktualnie opłaconą składką członkowską na rok 2018
 3. Zapisanie się na Kurs, poprzez wypełnienie deklaracji udziału jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki określone w Regulaminie Kursu.
 4. Program szkolenia: szkolenie w ramach kursu realizowane jest według wytycznych ZG PTTK zawartych w programie szkolenia ogólnego. Szczegółowy program kursu i harmonogram zostaną przedstawione na spotkaniu organizacyjnym.

 

§ 3. Zaliczenie Kursu polega na:

 1. Uczestniczeniu w cyklu wykładów kursowych ,
 2. Uzyskaniu pozytywnej opinii komisji powołanej przez Kierownika Kursu na temat przedstawionej pracy zaliczeniowej.
 3. Osoby, które ukończyły część wykładową kursu, dostarczą Kierownikowi Kursu opracowanie zawierające program wycieczki spełniający wszystkie warunki formalne.
 4. Osoby, które spełniły powyższe wyrażają zgodę na realizację ww wycieczki w ramach realizacji kalendarza wycieczek Oddziału PTTK w Świdnicy i deklarują pomoc przy jej realizacji.             
 5. Zaliczenie kursu oraz pozytywna opinia na temat przedstawionej pracy zaliczeniowej są podstawą do przyznania przez Oddział PTTK w Świdnicy uprawnień Organizatora Turystyki PTTK lub Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK

§ 4. Uprawnienia:

 1. Uzyskanie uprawnień OT PTTK w Oddziale PTTK jest równoznaczne z odbyciem szkolenia ogólnego określonego w załączniku nr 1b do uchwały ZG PTTK “System kształcenia kadr PTTK” (66/X/III/94 z dnia 10.12.1994 roku).
 2. Szkolenie ogólne jest podstawowym etapem szkolenia, niezbędnym dla udziału w szkoleniach specjalistycznych dla przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów PTTK.
 3. Uprawnienia organizatora turystyki obowiązują jedynie w PTTK i nie mają zastosowania w działalności komercyjnej.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu lub ogólnie przyjętych norm obyczajowych (na przykład nadużywanie napojów alkoholowych) może być podstawą do usunięcia z listy.
 2. Nadzór nad przebiegiem kursu sprawuje Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy.
 3. Od decyzji Kierownika Kursu przysługuje odwołanie do Zarządu Oddziału.
 4. Kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą zgodnie ze statutem Oddziału PTTK w Świdnicy oraz z ogólnymi postanowieniami przepisów prawa.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Kierownika Kursu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2018 r.
created by Grupa BroNET