Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 17/2/2018
12.12.2018r.
UCHWAŁA NR 17/2/2018

                                                         UCHWAŁA NR XXI/17/2/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                       

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 10 stycznia 2018 r

 

w sprawie: Zatwierdzenie Regulaminu Organizatora i Młodzieżowego Organizatora Turystyki

 

Na podstawie:

 • § 21 pkt 1.12 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
 • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:  

 

                                                                         § 1

                Uchwalić Regulamin Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK w Oddziale w  

Świdnicy (zał. Nr 1),

       

                                                                         § 2

               Uchwalić Regulamin Kursu Organizatora Turystyki PTTK (zał. Nr 2), w Oddziale w Świdnicy.

 

                                                                         § 4

               Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Regulaminy obowiązują od daty podjęcia uchwały.

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

                                 

 

                                        Zbigniew Curyl………………………………………………….

 

                                        Zofia Paszeńko ………………………………………………….

 

                                        Robert Matuszczak …………………………………………......

 

                                        Krzysztof Krystyniak..………………………………………….

 

                                        Marlena Janaszek ………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Załącznik nr 1 do Uchwały XXI/17/2/2018                                                                                             ZO PTTK w Świdnicy z dnia 10.01.2018 r.

 

Regulamin Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK
Oddziału PTTK w Świdnicy

Kształcenie kadry programowej – Młodzieżowych Organizatorów Turystyki PTTK - organizowane jest przez Zarząd Oddziału PTTK w celu pozyskania do pracy na rzecz Towarzystwa wykwalifikowanych działaczy realizujących zadania programowe i organizacyjne.


§ 1

 • · Młodzieżowy Organizator Turystyki PTTK Oddziału PTTK w Świdnicy, zwany dalej Młodzieżowym Organizatorem Turystyki PTTK jest członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego szczebla oddziału.
 • · Uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK nadaje Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy, na wniosek Kierownika Kursu.
 • · Uprawnienia z grupy kadry programowej szczebla oddziału uprawniają do realizacji zadań programowych i organizacyjnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych macierzystego oddziału PTTK.


§ 2

Młodzieżowym Organizatorem Turystyki PTTK może zostać kandydat, który:

 • ·jest członkiem koła, klubu Oddziału PTTK w Świdnicy
 • ·ma opłaconą składkę członkowską PTTK,
 • ·ma ukończone 14 lat,
 • ·należy co najmniej rok do PTTK,
 • ·ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie ogólne i uzyskał pozytywną opinię komisji powołanej przez Kierownika Kursu wytypowanego przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy.


§ 3

Organizator Turystyki PTTK ma obowiązek:

 • · upowszechniania wiedzy o swoim regionie, propagowanie zasad kultury turystycznej, bezpieczeństwa wycieczkowania i zdobywania odznak turystycznych,
 • systematycznego uczestniczenia w imprezach turystycznych macierzystego ogniwa PTTK,
 • systematycznego podnoszenia poziomu własnej wiedzy i umiejętności; wcielania w życie programu PTTK przez swoją działalność organizacyjno-popularyzatorską, organizację imprez turystycznych, propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej   i krajoznawczych, propagowanie zasad ujętych w "Karcie Turysty"
 • zapewnienia prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej lub wymagających specjalnego zabezpieczenia przez właściwego przodownika – instruktora PTTK

pewnienia prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej lub wymagających specjalnego zabezpieczenia przez właściwego przodownika-instrukto
§ 4

Organizator Turystyki PTTK ma prawo do:

 • ·organizowania popularnych wycieczek i imprez turystycznych dla środowiska, w którym działa i potwierdzenia przebytych tras oraz poświadczania spełnienia warunków koniecznych do uzyskania odznak turystycznych na wycieczkach, w których osobiście uczestniczy,
 • noszenie odznaki i posługiwanie się legitymacją Organizatora Turystyki PTTK w czasie organizowania imprez turystycznych
 • korzystanie z przywilejów przysługujących kadrze programowej PTTK, a szczególnie w zakresie wyróżnień oraz w zakresie rabatów w opłatach za noclegi w obiektach i wypożyczalniach sprzętu PTTK.


§ 5

 • · Ewidencję Młodzieżowych Organizatorów Turystyki PTTK prowadzi w imieniu Zarządu  Oddziału PTTK Biuro Oddziału.
 • · Uprawnienia Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK nadaje się na 1 rok z możliwością przedłużania ich ważności.
 • Legitymacja Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK stanowi wkładkę do legitymacji członkowskiej PTTK i jest z nią integralnie związana.
 • Przedłużenia ważności uprawnień Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK dokonuje Zarząd Oddziału PTTK.
 • · Wymianę legitymacji Młodzieżowego Organizatora Turystyki PTTK dokonuje Zarząd Oddziału na podstawie poprzedniej, a w przypadku jej utraty na podstawie protokółu egzaminacyjnego.


§ 6

 • · Młodzieżowy Organizator Turystyki PTTK traci uprawnienia w momencie ustania członkostwa w PTTK
 • ·Zarząd  Oddziału PTTK ma prawo zawieszenia i przywracania oraz cofnięcia uprawnień:
  • ·za powtarzające się uchybienia w wykonywaniu zadań lub postępowaniu organizatora turystyki,
  • ·w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń warunków wykonywania działalności,
  • ·w przypadku skarg potwierdzonych co do ich słuszności,

 

 • ·Odwołanie od decyzji Zarządu  Oddziału rozstrzyga Oddziałowa Komisja Rewizyjna PTTK w Świdnicy


§ 7

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy.


§ 8

Niniejszy regulamin, uchwalony uchwałą Zarządu  Oddziału PTTK nr XIX/18/3/2018 z dnia 10.01.2018 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

                                   Załącznik nr 1 do Uchwały XXI/17/2/2018                                                                                             ZO PTTK w Świdnicy z dnia 10.01.2018 r.

 

Regulamin Organizatora Turystyki PTTK
Oddziału PTTK w Świdnicy

Kształcenie kadry programowej - Organizatorów Turystyki PTTK - organizowane jest przez Zarząd Oddziału PTTK w celu pozyskania do pracy na rzecz Towarzystwa wykwalifikowanych działaczy realizujących zadania programowe i organizacyjne.


§ 1

 • ·Organizator Turystyki PTTK Oddziału PTTK w Świdnicy, zwany dalej Organizatorem Turystyki PTTK jest członkiem kadry programowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego szczebla oddziału.
 • ·Uprawnienia Organizatora Turystyki PTTK nadaje Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy, na wniosek Kierownika Kursu.
 • ·Uprawnienia z grupy kadry programowej szczebla oddziału uprawniają do realizacji zadań programowych i organizacyjnych we wszystkich jednostkach organizacyjnych macierzystego oddziału PTTK.


§ 2

Organizatorem Turystyki PTTK może zostać kandydat, który:

 • ·jest członkiem koła, klubu Oddziału PTTK w Świdnicy
 • ·ma opłaconą składkę członkowską PTTK,
 • ·ma ukończone 18 lat,
 • ·należy co najmniej dwa lata do PTTK,
 • ·ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie ogólne i uzyskał pozytywną opinię komisji powołanej przez Kierownika Kursu wytypowanego przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy.


§ 3

Organizator Turystyki PTTK ma obowiązek:

 • ·upowszechniania wiedzy o swoim regionie, propagowanie zasad kultury turystycznej, bezpieczeństwa wycieczkowania i zdobywania odznak turystycznych,
 • ·systematycznego uczestniczenia w imprezach turystycznych macierzystego ogniwa PTTK,
 • ·systematycznego podnoszenia poziomu własnej wiedzy i umiejętności; wcielania w życie programu PTTK przez swoją działalność organizacyjno-popularyzatorską, organizację imprez turystycznych, propagowanie zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej   i krajoznawczych, propagowanie zasad ujętych w "Karcie Turysty"
 • ·zapewnienia prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej lub wymagających specjalnego zabezpieczenia przez właściwego przodownika – instruktora PTTK

pewnienia prowadzenia imprez turystyki kwalifikowanej lub wymagających specjalnego zabezpieczenia przez właściwego przodownika-instrukto
§ 4

Organizator Turystyki PTTK ma prawo do:

 • ·organizowania popularnych wycieczek i imprez turystycznych dla środowiska, w którym działa i potwierdzenia przebytych tras oraz poświadczania spełnienia warunków koniecznych do uzyskania odznak turystycznych na wycieczkach, w których osobiście uczestniczy,
 • ·noszenie odznaki i posługiwanie się legitymacją Organizatora Turystyki PTTK w czasie organizowania imprez turystycznych
 • ·korzystanie z przywilejów przysługujących kadrze programowej PTTK, a szczególnie w zakresie wyróżnień oraz w zakresie rabatów w opłatach za noclegi w obiektach i wypożyczalniach sprzętu PTTK.


§ 5

 • ·Ewidencję Organizatorów Turystyki PTTK prowadzi w imieniu Zarządu  Oddziału PTTK Biuro Oddziału.
 • ·Uprawnienia Organizatora Turystyki PTTK nadaje się na 1 rok z możliwością przedłużania ich ważności.
 • ·Legitymacja Organizatora Turystyki PTTK stanowi wkładkę do legitymacji członkowskiej PTTK i jest z nią integralnie związana.
 • ·Przedłużenia ważności uprawnień Organizatora Turystyki PTTK dokonuje Zarząd Oddziału PTTK.
 • ·Wymianę legitymacji Organizatora Turystyki PTTK dokonuje Zarząd Oddziału na podstawie poprzedniej, a w przypadku jej utraty na podstawie protokółu egzaminacyjnego.


§ 6

 • ·Organizator Turystyki PTTK traci uprawnienia w momencie ustania członkostwa w PTTK
 • ·Zarząd  Oddziału PTTK ma prawo zawieszenia i przywracania oraz cofnięcia uprawnień:
  • ·za powtarzające się uchybienia w wykonywaniu zadań lub postępowaniu organizatora turystyki,
  • ·w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń warunków wykonywania działalności,
  • ·w przypadku skarg potwierdzonych co do ich słuszności,

 

 • ·Odwołanie od decyzji Zarządu  Oddziału rozstrzyga Oddziałowa Komisja Rewizyjna PTTK w Świdnicy


§ 7

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy.


§ 8

Niniejszy regulamin, uchwalony uchwałą Zarządu  Oddziału PTTK nr XIX/17/2/2018 z dnia 10.01.2018 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

created by Grupa BroNET