Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.00Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/21/6/2018
12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/21/6/2018

                                                         UCHWAŁA NR XXI/21/6/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                  

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 13 lutego 2018

 

w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Przyznawania Odznaki Honorowej Oddziału PTTK w Świdnicy. 

 

Na podstawie:

  • § 21 pkt 1 i 13 Statutu PTTK Oddział Świdnica.

 

Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

 

                                                                         § 1

        Uchwalić Regulamin Przyznawania Odznaki Honorowej Oddziału PTTK w Świdnicy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

                                                                                 

                                                                          § 2    

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

                                 

 

                                     

 

 

                                                                                                  Załącznik nr 1 do UCHWAŁA NR XXI/21/6/2018

                                                                                                    ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ ODDZIAŁU PTTK W ŚWIDNICY

 

§1

Odznaka Honorowa Oddziału PTTK Świdnica, zwana dalej Odznaką, nadawana jest według zasad zawartych w niniejszym regulaminie przez Zarząd Oddziału PTTK Świdnica.

 

§2

 

 Odznaka  przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym wyróżniającym się aktywną pracą w PTTK i jego jednostkach organizacyjnych lub działających na  rzecz PTTK.

 

 §3

  Odznaka może być nadana:

  • ·Członkowi PTTK, który spełnia  niżej wymienione warunki:

 a) otrzymał  wcześniej dyplomu Oddziału

 b) należy do PTTK Oddziału w Świdnicy co najmniej 10 lat

 c) przynajmniej od 5 lat  wyróżniał się działalnością społeczną na rzecz Oddziału Świdnica

       2.   Innej osobie fizycznej lub osobie prawnej  wyróżniającej się w sposób szczególny współpracą z Oddziałem PTTK Świdnica

                                                                                  §4

    1. Upoważnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie odznaki honorowej są:

a) Prezesi Kół i Klubów zrzeszonych w Oddziale PTTK Świdnica

b) Przewodniczący Komisji działających na terenie Oddziału

c) Komisja Rewizyjna Oddziału PTTK Świdnica,

 

§5

  • ·Przyznanie odznaki honorowej następuje po zatwierdzeniu wniosku przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy na podstawie uchwały Zarządu.
  • · Osoba wyróżniona otrzymuje wraz z Odznaką -  legitymację, potwierdzającą przyznanie odznaki

§6

Wręczenie Odznaki powinno odbyć się w sposob uroczysty.

 

§7

Wnioskodawcy wyszczególnieni w § 4 składają wnioski do Biura Oddziału PTTK w Świdnicy  na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

 Załącznik do § 7 - wniosek o nadanie odznaki honorowej Oddziału PTTK Świdnica

(WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ PTTK W ŚWIDNICY)

 

(Pieczątka lub nazwa jednostki wnioskującej                                                      POLSKIE TOWARZYSTWO

                                                                                  TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE

                                                                                              ZARZAD ODDZIAŁU

                                                                                                   W ŚWIDNICY

 

 

 

                                                                              WNIOSEK

                               o nadanie Odznaki Honorowej Oddziału PTTK w Świdnicy

 

Jednostka wnioskująca ……………………….............................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

 

  • Nazwisko i imię kandydata……………………………………………….......................
  • Data i miejsce urodzenia………………………………………………….......................
  • Adres…………………………………………………………………………………….
  • Wstąpił do PTTK w roku…………………nr legitymacji………………………………
  • Obecnie należy do Koła, Klubu PTTK………………………………………………….…………………
  • Uprawnienia kadry społecznej PTTK (przodownik, przewodnik, instruktor itp.)

… - ………………………………………………..rok nadania………………………..

… - ………………………………………………..rok nadania………………………..

… - ………………………………………………..rok nadania………………………..

 

         7. Przebieg działalności w PTTK ………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………...

 …………………………………………………………………………………………...

  8.Uzasadnienie wniosku przez jednostkę wnioskującą ze szczególnym uwzględnieniem zasług …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

 

-------------------------------------                                                                      -------------------------------------------------

 data                                                                                                            Prezes/Przewodniczący, Koła, Klubu, Komisji

 

 

KWALIFIKACJA WNIOSKU PRZEZ ZARZĄD ODDZIAŁU PTTK w ŚWIDNICY

 

Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy na posiedzeniu w dniu …………………. Postanowił przyznać/nie przyznać Odznakę Honorową Oddziału PTTK w Świdnicy kol.

 

 ………………………………………………………………………………………………

 

 

                                                                                                                         

 

 

                                                                                                Podpisy:                                                                                                                

                                                                                                                                ………………………………….

                                                                                                                               (pieczątka i podpis Prezesa ZO

created by Grupa BroNET