Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 14:45-16:45Oddział PTTK w Świdnicy > Komunikat stypendia w dziedzinie kultury i opieki nad zabytkami
30.10.2020r.
Komunikat stypendia w dziedzinie kultury i opieki nad zabytkami

Komunikat

stypendia w dziedzinie kultury

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXXVII/394/17

z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości do 30 listopada br. można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury.

Zgodnie z przyjętymi warunkami i trybem:

1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy.

2. Stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

1) wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, czy opieki nad zabytkami;

2) zamieszkuje w Świdnicy.

3. Stypendium służy wspieraniu rozwoju umiejętności artystycznych oraz upowszechnianiu kultury i opieki nad zabytkami.

4. Stypendium może być przyznawane jako:

1) stypendium twórcze, w dziedzinach:

a) literatura,

b) sztuki wizualne,

c) muzyka,

d) taniec,

e) teatr,

f) film,

g) opieka nad zabytkami,

2) stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w zakresie animacji i edukacji kulturalnej.

5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

1) osoba zainteresowana;

2) w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie;

3) szkoły i uczelnie;

4) instytucje kultury;

5) organizacje pozarządowe, związki twórcze i inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki.

6. Formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały.

7. Osoba, której przyznano stypendium obowiązana jest do podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium.

8. Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

9. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach.

10. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:

1) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych - 300 zł brutto;

2) dla studentów – 400 zł brutto;

3) dla osób pełnoletnich nieuczących się – 450 zł brutto.

Wnioski wraz z oświadczeniami adresowane na Wydział Kultury, Turystyki i Organizacji Pozarządowych – Referat Kultury, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1a Biuro Obsługi Interesantów, w terminie do dnia
30 listopada 2020 r. do godz.15.30.

Ww. uchwała określająca warunki i tryb przyznawania stypendiów jest do wglądu w Referacie Kultury, Świdnica ul. Długa 33, pokój nr 03 lub nr 02 na II piętrze (tel. 74/8562-836 v 74/8562-966) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: bip.swidnica.nv.pl/swidnica.

Świdnica, 30.10.2020 r.

created by Grupa BroNET