Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

CZĘŚCIOWE WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI BIURA ZO - wtorek 13.30 - 15.30Oddział PTTK w Świdnicy > WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU 13.03.2014
22.08.2014r.
WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU 13.03.2014

                                                      

                                                                                                                                          Świdnica 13.03.2014r.

                                                                         PROTOKÓŁ

                     Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PTTK ODDZIAŁU ŚWIDNICA

             Dnia 13.03.2014r. o godz. 17.00 w Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w Świdnicy ul. Długa 33 odbyło się Walne Zebranie członków PTTK O/Świdnica.  Oprócz członków PTTK , lista obecności w załączeniu, na zebranie przybyli zaproszeni goście: Ireneusz Pałac – Wiceprezydent Miasta Świdnicy i Julian Szymszon – przedstawiciel Porozumienia Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego.

Po powitaniu zaproszonych gości i wszystkich zebranych Prezes Oddziału Zbigniew Curyl przedstawił plan zebrania:

- wręczenie odznak za 50 i 25 lat członkostwa w PTTK

- wręczenie dyplomów aktywnym działaczom turystycznym Oddziału

- przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Oddziału

- przedstawienie sprawozdania finansowego Oddziału

- przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału

- omówienie planu wycieczek poszczególnych Kół Oddziału przez ich przedstawicieli.

- wolne wnioski

  Porządek Zebrania został zaakceptowany przez obecnych. Pierwszy zabrał głos Ireneusz Pałac który powitał zebranych i życzył turystom powodzenia w odbywanych przez nich wycieczkach. Następnie głos zabrał kolega Julian Szymszon  który poinformował zebranych, że podczas tegorocznej Wiosennej Narady Turystów Pieszych która odbyła się w Ścinawie został wybrany Przewodniczącym Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej oraz zaprosił wszystkich zebranych na Zlot Turystów Pieszych na Ślężę, który odbędzie się 25.05.2014r. Poinformował również o innych zlotach  które odbędą się w Jaworze i Prochowicach. Na zakończenie swojego wystąpienia złożył gratulacje Zbigniewowi Curylowi za działalność na szczeblu wojewódzkim i krajowym w turystyce pieszej. Kolejny głos zabrał Zbigniew Curyl który podziękował za gratulacje i zaprosił wszystkich do czynnego udziału w imprezach krajowych organizowanych przez PTTK oraz do udziału w  przyszłorocznych wycieczkach związanych z 60 – leciem naszego Oddziału.

Kolejnym punktem zebrania było wręczenie przez Ireneusza Pałaca i Wiceprezes Oddziału PTTK Świdnica Zofię Paszeńko odznak okolicznościowych za 50 i 25 lat członkostwa w PTTK. Lista nagrodzonych w załączeniu.  Specjalną nagrodę otrzymał również Jasiu Wołejko jako najmłodszy członek naszego Oddziału.

Następnie przystąpiono do wręczania dyplomów uznania za aktywną działalność turystyczną wyróżniającym się w tym zakresie członkom naszego Oddziału oraz działaczom z Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Lista wyróżnionych w załączeniu.

Następnie Prezes Oddziału Zbigniew Curyl przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej  Zarządu od początku kadencji do dnia dzisiejszego. Poinformował zebranych, że biuro czynne jest we wtorki i środy a w przyszłości również czynne będzie w czwartki. W biurze znajduje się kącik tradycji i historii oraz gabloty z odznakami turystycznymi. Działa strona internetowa, poczta i konto na facebooku. Zostały uregulowane sprawy związane z KRS-em a Oddział ma swoje logo oraz nowe darmowe konto bankowe w BGŻ-cie. W okresie działalności Zarządu Oddziału odbyły się 4 zebrania Zarządu na których podjęto 13 uchwał. Uchwały dostępne na stronie internetowej. Powołano Radę Programową w skład której wchodzą przedstawiciele zarządów kół. Do tej pory odbyły się 2 spotkania w/w rady. Rada programowa zajmuje się tworzeniem kalendarza imprez turystycznych oraz zapoznaje się z sytuacją  finansową Oddziału a następnie przekazuje powyższe informacje członkom swoich kół.  Od czerwca zeszłego roku w Oddziale prowadzona jest elektroniczna ewidencja członków i opłacanych przez nich składek członkowskich. Oddział posiada również telefon komórkowy na kartę czynny w godzinach urzędowania biura. W dniu 28.11.2013r. we Wrocławiu czterech przodowników GOT rozszerzyło swoje uprawnienia przodownickie a jeden został nowym przodownikiem.  Poinformował również, że nasz Oddział posiadał na koniec 2013r. 196 członków a w śród nich 36 przewodników i 32 przodowników turystycznych. Oddział składa się z 6 Kół a każde z nich ma  swoje logo i swoją podstronę na stronie internetowej Oddziału. Koła te zorganizowały w zeszłym roku łącznie 37 wycieczek w których udział wzięło 1109 osób. Szczegółowy spis wycieczek w załączeniu. Po tych informacjach Prezes podziękował wszystkim członkom którzy brali udział w ogólnopolskich zlotach przodowników turystyki górskiej i pieszej oraz w zeszłorocznych Dniach Gór w Świdnicy.  Sprawozdanie z prac Zarządu Oddziału w załączeniu. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania finansowego Oddziału oraz poinformowanie zebranych o zamknięciu w zeszłym roku konta bankowego w Banku Zachodnim i zakończeniu roku 2013 wynikiem finansowym dodatnim oraz o kosztach jakie poniósł Oddział w czasie działalności obecnego Zarządu. Sprawozdanie finansowe w załączeniu.  Na zakończenie swojego wystąpienia Zbigniew Curyl poinformował zebranych o planach Oddziału na najbliższą przyszłość a mianowicie:

- o organizacji przez Koło nr 7 wielodniowego Rajdu Górskiego w Gorce – Pieniny w miesiącu     czerwcu

- o organizacji przez KTG 50 Rajdu Górskiego Oddziału w Beskidzie Żywieckim, w miesiącu sierpniu

- o zakupie z pieniędzy Oddziału na wniosek Rady Programowej laptopa z osprzętem i drukarką

- o planach przystąpienia do konkursu, o pozyskanie pieniędzy z budżetu poza oddziałowego

- o zafunkcjonowaniu w świadomości mieszkańców Świdnicy naszej organizacji

- o zawiązaniu Komisji Historycznej Oddziału

- o dokończeniu pisania historii Oddziału

- oraz o aktywne włączenie się w obchody roku 2014 ogłoszonego przez Zarząd Główny PTTK jako Rok Turystyki Międzypokoleniowej

Następnie głos zabrał kolega Krzysztof Paruch, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału. Przedstawił skład Komisji i zakres jej obowiązków oraz sprawozdanie z kontroli jaką przeprowadziła komisja w Oddziale.

Po koledze Krzysztofie Paruchu głos ponownie zabrał Prezes Oddziału i zgłosił koleżankę Dorotę Hanus jako kandydatkę na stanowisko kierownika Biura i zastępczyni skarbnika Oddziału. Koleżanka Dorota Hanus zgodziła się kandydować na w/w stanowisko i w głosowaniu jawnym została jednogłośnie wybrana przez obecnych na zgromadzeniu członków PTTK.

Następnie głos zabrał kolega Szymszon Julian, który pogratulował i wręczył koledze Krzysztofowi Krystyniak  odznakę Turysta Dolnego Śląska za wytrwałość nadmieniając, że do jej zdobycia potrzeba 10  lat. Po czym poprosił Zbigniewa Curyla i pogratulował mu rozszerzenia uprawnień przodownika turystyki pieszej o województwo świętokrzyskie, czynnego udziału w zlotach i imprezach organizowanych przez oddziały PTTK oraz propagowania zdobywania odznak turystycznych. Po wystąpieniu kolegi Szymszona ogłoszono krótką przerwę. Po przerwie Zbigniew Curyl poprosił aby przedstawiciele kół omówili zaplanowane przez swoje koła wycieczki. Głos zabierali kolejno:

- kolega Marian Janaszek i Wojciech Fidos, którzy omówili szczegółowo wycieczkę w Gorce – Pieniny

- kolega Paweł Kurant który jako członek zarządu komisarycznego Koła Terenowego omówił rajd rowerowy dookoła powiatu świdnickiego, rajd kolarski „Zwiedzamy Park Mużakowski”, rajd kolarski „Rawicka setka” oraz imprezy kajakarskie które odbędą się na rzekach Baryczy, Widawie i Nysie Kłodzkiej. Zachęcał również do zdobywania odznaki kajakowej.

- Zbigniew Curyl poinformował o tym, że dyrekcja Oddziału Wałbrzyskiego Parków Krajobrazowych mieści się w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i służy pomocą przy organizowaniu wycieczek po swoich parkach w skład których wchodzi: Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich, Gór Sowich, Książański i Śnieżnicki Park Krajobrazowy.

- kolega Tadeusz Niedzielski poinformował zebranych o udostępnieniu na stronie Koła Ślęży, którego jest Prezesem, kalendarza imprez oraz  omówił Świętojański Rajd Rowerowy który odbędzie się w czerwcu i 8 Rajd Rowerowy pamięci Jana Pawła II, którego trasa wiedzie ze Świdnicy do Wadowic.

- Zbigniew Curyl omówił kolejno: II Ogólnopolski Zlot Martyrologii Osówka 2014 nad którym nasz Oddział sprawuje patronat honorowy, Zlot na Wielkiej Sowie, Jesienny Zlot na Ślęży,  złaz aktywu turystyki pieszej w Sobótce, 28 Rajd Minerały do udziału w którym udało się zachęcić uczniów gimnazjum nr 2.

Ostatnim punktem obrad były wolne wnioski. Kolejno głos zabierali:

- Zbigniew Curyl, który poinformował o możliwości powstania w Oddziale nowych kół w tym szkolnych i zaprosił wszystkich chętnych do czynnego udziału w  Komisji Historycznej.

- Julian Szymszon zachęcił do regularnego opłacania składek członkowskich i korzystania ze zniżek przysługującym członkom PTTK.

- Paweł Kurant zaprosił obecnych na zebranie Komisji Turystyki Górskiej, które odbędzie się  w dniu 18.03.2014r. i zgłoszenie swoich pomysłów dotyczących konkursów i gier organizowanych podczas naszych rajdów i zlotów.

- Henryk Białek omówił historię i zasady zdobywania odznaki PTTK Geocaching

Na zakończenie Prezes Oddziału podziękował zebranym za przybycie i zachęcał do czynnego udziału w organizowanych przez Oddział imprezach. Na tym zebranie zakończono.

                                                                                        Protokolant

                                                                                  Krzysztof   Krystyniak

created by Grupa BroNET