BIURO ZO PTTK CZYNNE WTOREK I ŚRODA W GODZ. 16:00-18:00Komisja Piesza > UTWORZENIE ODDZIAŁOWEJ KOMISJI PIESZEJ
14.02.2015r.
UTWORZENIE ODDZIAŁOWEJ KOMISJI PIESZEJ

                                                       UCHWAŁA NR 8/21/2014

                                      ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W ŚWIDNICY

 

          Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 9 września 2014

 

w sprawie: utworzenia Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej

 

 

Na podstawie:

  • § 22 ust. 1 Statutu Oddziału PTTK w Świdnicy

 

    Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

                                                                            § 1.

1. Powołuje się Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej PTTK, zwaną dalej OKTP.

2. Skład OKTP zatwierdza się na podstawie listy stanowiącej załącznik do wniosku Komisji do Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy z dnia 10.09.2013 i stanowiący jednocześnie załącznik do niniejszej uchwały.

3. Funkcję Prezesa OKTP powierza się kol. Pawłowi Józefiak

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

  Uzasadnienie:

     Z uwagi na wzrastające zainteresowanie turystyką pieszą wśród członków Oddziału PTTK w Świdnicy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz wzrostem zainteresowania zdobywaniem odznak turystyki pieszej PTTK i krajoznawstwa powstała potrzeba powołania Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej. Wykorzystując inicjatywę grupy turystów, zrzeszonych w PTTK a będących jednocześnie rodzicami dzieci zrzeszonych w Kole Turystycznym „ToTuToTam” oraz ich kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu rajdów, wycieczek po terenach nizinnych kraju oraz zamiłowanie do krajoznawstwa - powołuje się Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej.

 

 

created by Grupa BroNET