Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZADU ODDZIAŁU CZYNNE: ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODDZNAK), CZWARTEK 16.00 - 18.00 (SPRAWY CZŁONKOWSKIE)
KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘ > ZASADY PRZEDŁUŻANIA LEGITYMACJI - IDENTYFIKATORA PRZEWODNIKA
16.03.2020r.
ZASADY PRZEDŁUŻANIA LEGITYMACJI - IDENTYFIKATORA PRZEWODNIKA

Zarządzenie nr 3/2020

Sekretarza Generalnego ZG PTTK

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zasad przedłużania legitymacji-identyfikatora przewodnika

Na podstawie § 30 pkt. b, § 33 ust. 2, oraz § 44 ust. 2 w związku z § 36 Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK, zatwierdzonego Uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 55/XVIII/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. i zmienionego Uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 164/XIX/2020 z dnia 24 lutego 2020 r.,

ustala się co następuje:

§1 1.

Oddział PTTK, w którym przewodnik opłaca składkę członkowską PTTK, może wystąpić do Zarządu Głównego PTTK o przedłużenie uprawnień przewodnika do dnia 31 grudnia 2025 r., na wniosek zainteresowanego przewodnika, po spełnieniu przez niego warunków nałożonych przez Regulamin szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK. 2. Wzór indywidualnego wniosku o przedłużenie uprawnień, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 3. Wypełniony wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostaje w dokumentacji Oddziału.

§2 1.

Oddział PTTK, w którym przewodnicy opłacają składki członkowskie PTTK, pobiera opłaty za znaczki hologramowe w wysokości 10 zł od osoby i przekazuje je przelewem na rachunek Zarządu Głównego PTTK nr 25 1160 2202 0000 0000 6084 8454 oraz przesyła drogą elektroniczną (skan) na adres „znaczki@pttk.pl” bądź pocztą tradycyjną na adres „Zarząd Główny PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11”, imienną listę przewodników, którzy występują o przedłużenie uprawnień. 2. W poleceniu przelewu, o którym mowa w ust. 1, jako tytuł przelewu należy wpisać: „Opłata za znaczki do legitymacji-identyfikatorów przewodnickich”. 3. Wzór listy, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3 1.

Na podstawie przesłanych list, o których mowa w § 2 ust. 1, Biuro ZG PTTK dokonuje aktualizacji ewidencji elektronicznej przewodników i wysyła do oddziału wnioskującego znaczki hologramowe. 2. Znaczek hologramowy z zapisem „ważny do 2025 r.”, potwierdzający przedłużenie uprawnień, należy umieścić we właściwym miejscu na rewersie legitymacji-identyfikatora przewodnickiego. 3. Wpływy za znaczki hologramowe przeznacza się na pokrycie kosztów wykonania i dystrybucji znaczków oraz prowadzenia i aktualizacji ewidencji elektronicznej przewodników.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Sekretarz Generalny ZG PTTK /-/ Adam Jędras

created by Grupa BroNET