Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > Z przykrością informujemy
05.09.2023r.
Z przykrością informujemy
Z przykrością informujemy, że w dniu 1.09.2023r. opuścił nasze szeregi i udał się na wędrówkę po niebiańskich szlakach kol. Marek Szot.
Wielki społecznik, długoletni zasłużony działacz turystyki górskiej i krajoznawstwa w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, człowiek wysokiej kultury i dużej wiedzy, wychowawca licznego grona przodowników turystyki górskiej.
Z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym związał się w 1973 roku, zostając członkiem Oddziału PTTKWrocław Fabryczna. Jego pasją była turystyka górska, którą uprawiał jeszcze w czasach szkolnych. Od początku należał do Klubu Turystyki Górskiej „Grzdyle”. W 1980 r., z gronem przyjaciół z PTTK – opiekunów szkolnych kół krajoznawczo – turystycznych oraz instruktorów ZHP tworzy Klub Turystyki Górskiej „Łazek” i zostaje jego pierwszym prezesem. Aktywnym jego członkiem był do ostatniego dnia, piastując różne funkcje we władzach Klubu. Działalność klubowa pozwoliła mu na rozwijanie zainteresowań, pogłębianie wiedzy i uzyskiwanie kolejnych stopni wtajemniczenia turystycznego. W 1974 r. uzyskuje uprawnienia organizatora turystyki, dwa lata później – strażnika ochrony przyrody, w roku 1978 przodownika turystyki górskiej, w 1980 r. przodownika turystyki pieszej, a w 1988 instruktora krajoznawstwa. Współorganizuje i prowadzi wycieczki klubowe w górach Polski, Czechosłowacji, Bułgarii i Węgier, ogólnodostępne rajdy górskie i piesze, z których kilka trafia na dłuższy czas do oddziałowego kalendarza imprez turystycznych („Śladami Liczyrzepy”, „Wiosna w górach”, „Rajd do Ziuty”, czy „Jesienny zlot turystów górskich”). W 1989 r. zostaje przewodnikiem sudeckim. Otwiera to nowy rozdział w jego działaniach. Jemu należy przypisać reaktywowanie i kierowanie Akcją „Czyste Góry”, organizowaną przez kolejnych 16 lat w Masywie Ślęży w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki (a później Światowego Dnia Ochrony Środowiska). Akcja ta stała się wizytówką oddziałowego Klubu Przewodników Turystycznych i przybrała formę masowej imprezy ekologicznej, w której brała udział młodzież ze szkół wrocławskich, wałbrzyskich, świdnickich, dzierżoniowskich oraz z terenu miasta i gminy Sobótka. W Klubie Przewodników Turystycznych inicjuje szereg działań szkoleniowych; jest też pomysłodawcą, redaktorem i głównym wykonawcą wydawanej przez trzy lata „Mozaiki Przewodnickiej”, która cieszy się uznaniem „dolnośląskiej braci przewodnickiej”. Bardzo szybko zostaje członkiem klubowego zarządu pełniąc w nim różne funkcje, a od 2003 jest jego Prezesem.
W latach 2005 – 2009 wchodzi w skład Zarządu Dolnośląskiej Federacji Przewodników PTTK.
Od 2003 roku, kiedy to uzyskał uprawnienia instruktora ochrony przyrody, konsekwentnie prowadzi działania w tym zakresie. W tym okresie pomógł w wykształceniu ponad 20 instruktorów i w powołaniu oddziałowej komisji ochrony przyrody.
Podkreślić należy jego udział w pracach wyższych władz Towarzystwa. W latach 1978 – 1992 zasiadał w Zarządzie Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna, w latach 1985 – 1991 był członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK we Wrocławiu, a w latach 1983 – 1991 przewodniczył Wojewódzkiej Komisji Turystyki Górskiej PTTK a także był członkiem Delegatury Sudeckiej Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Zaangażowany był też w pracę podkomisji klubów górskich i alpinizmu turystycznego KTG ZG PTTK. Brał też udział w pracach Komisji Szkoleniowej Zarządu Wojewódzkiego PTTK we Wrocławiu. Od 1989 roku był członkiem Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT we Wrocławiu, a od 2004 r. członkiem Dolnośląskiej Komisji Egzaminacyjnej ds. przodowników turystyki górskiej, a od roku 2008 jej przewodniczącym. W 4 XI 2006 r. Marek Szot został powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Delegatury Sudeckiej KTG ZG PTTK. Funkcję tę pełnił do wyboru na stanowisko wiceprzewodniczącego KTG ZG PTTK (2010), którym był do 01.04.2023 r. W latach 2005 – 2016 pełnił funkcję sekretarza Regionalnego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa „Dolny Śląsk”.
Jego praca i zaangażowanie na niwie turystyki były zauważane przez brać turystyczną i przez władze Towarzystwa. Za swoją działalność został wyróżniony:
Honorową Odznaką „Turysta Dolnego Śląska”,
Złotą Odznaką „Zasłużony dla Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna”,
Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”,
Złotą Honorową Odznaką PTTK,
Odznaką „25 lat w PTTK”,
Medalem 50-lecia PTTK,
Odznaką „Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej”,
Medalem Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK,
Odznaką „Zasłużony przewodnik PTTK”,
Odznaką „Zasłużony instruktor krajoznawstwa”,
Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony działacz turystyki”,
Odznaką Honorową „Za zasługi dla turystyki”,
Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Odznaką Honorową NSZZ Policjantów,
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.
Na XXI Zjeździe Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna w dniu 20 kwietnia 2013 r. otrzymał godność „Honorowy Członek Oddziału PTTK Wrocław Fabryczna”.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poniosło wielką stratę. Odszedł na wieczną wędrówkę wielki patriota, niezwykle skromny, wspaniały, prawy człowiek, pełen życzliwości dla ludzi, ceniony i lubiany Kolega z dużym poczuciem humoru.
Będzie Go nam bardzo brakowało.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 8 września o godz. 14 na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.
Cześć Jego Pamięci!
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK
created by Grupa BroNET