Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)



Oddział PTTK w Świdnicy > 27 lutego 2015 Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału
04.03.2015r.
27 lutego 2015 Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału

      Zebranie Sprawozdawcze Członków naszego Oddziału odbyło się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Sudeckiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Świdnicy przy ul. Długiej 33.

 

Porządek obrad:

Sprawozdanie merytoryczne Oddziału za rok 2014 - Prezes ZO kol. Zbigniew Curyl /poniżej/

Sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2014 - Skarbnik ZO kol. Stanisława Połubieńko

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału - członek OKR kol. Dorota Korzeniowska

Dyskusja nad sprawozdaniami.

Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Górskiej - Z-ca przewodniczącego OKG kol. Henryk Wołejko

Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Kolarskiej - członek TRW kol. Paweł Kurant

Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Pieszej - Przewodniczacy OKP kol. Paweł Józkowiak

Sprawozadanie Rady Programowej Oddziału - kol. Marian Janaszek

Omówienie propozycji programu obchodów „60-lecia Oddziału PTTK w Swidnicy”

Przedstawienie planu wycieczek na rok 2014,

 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu Oddziału

Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Świdnicy

 

    Przełom roku i pierwsze jego miesiące to dla organizacji pozarządowych, jaką jest nasze Towarzystwo, okres podsumowań, refleksji nad zrealizowanymi zadaniami oraz czas na wnioski, plany i wyznaczanie nowych celów.

    Rok 2014 był drugim a pierwszym „w całości’ dla Zarządu, wybranego na Zjeździe Oddziału w dniu 16 maja 2013 r. Drugi, zatem rok pracy Zarządu Oddziału nakierowanej na odzyskanie stabilności finansowej i merytorycznej oraz rozszerzenie struktur wewnętrznych (reaktywowanie komisji). Szczególną uwagę przywiązywano do krzewienia ideałów turystyki - i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży. Wszystkie działania organizacyjne w naszym Oddziale były i są możliwe dzięki zaangażowaniu koleżanek i kolegów, naszych członków. Na szczególne podziękowania i uznanie zasługują kol. Zofia Paszeńko, Stanisława Połubienko i Dorota Hanus.

    Na wstępie przedstawię kilka informacji, o stanie organizacji i strukturze naszej organizacji w roku ubiegłym. Dane pochodzą ze sprawozdania ZO do ZG tzw. TK-O za 2014 r.

    PTTK O/ Świdnica liczy 247 członków, w tym 115 z opłaconą składką normalną, 132 członków z opłaconą składką ulgową (w tym 36 młodzieży szkolnej)

    Analogię do roku 2013 ilości członków przedstawia poniższa tabela:

 

2013 rok

2014 rok

Ilość członków ogółem

196

247

Ilość członków z opłaconą składką normalną

89

115

Ilość członków z opłaconą składką ulgowa

107

132

Ilość członków z nieopłaconą składką

91

45

   

      Zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału nr 5/18/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 skreślono z ewidencji członków PTTK na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich 39 osób. Radością napawa fakt, że 45 nowych osób zapisało się do naszej organizacji w roku sprawozdawczym.

      Nasi członkowie skupieni są w kołach:

 • Koło „Jedynka” – 52 członków/ 49 z opłaconą składką
 • Koło „Wagonowcy” – 63 członków/ wszyscy z opłaconą składka
 • Koło „Siódemka” – 36 członków/ 31 z opłaconą składką
 • Koło „ToTuToTam’ – 39 członków/ 21 z opłaconą składką
 • Ślęża 47 członków/ 33 z opłaconą składką

Oraz 39 osób z opłacona składką bez przynależności do koła, 10 uczniów z Sobótki z opłaconą składką tworzący zalążek nowego koła młodzieżowego, 9 osób ze Świebodzic i 1 z Żarowa z opłaconą składką członkowską.

      W roku 2014 zgodnie z podjętą uchwałą nr 2/15/2014 na mocy § 21 pkt 1.1-2 i 14, § 22 pkt 1 Statutu PTTK Oddział Świdnica powoł zespół działaczy (Krzysztof Krystyniak i Paweł Kurant) zwany Zarządem Komisarycznym dla osób fizycznych w obrębie Oddziału Świdnica, które mimo opłacania składek członkowskich PTTK nie posiadają przynależności organizacyjnej. Określoną wyżej grupę osób zwano dotychczas „Kołem Terenowym”. Mimo ustawicznych prób nawiązania kontaktu oraz organizacji imprez turystycznych (spływy kajakowe Baryczą, rajdy rowerowego po Łuku Mużakowskjim) nie nastąpiło scalenie koła i wyborów jego Zarządu. Uchwała, a zatem i w/w próby wygasły 31 grudnia 2014 r. Członkowie bez przynależności do jednostek organizacyjnych Oddziału – Kół, muszą mieć świadomość, że tracą prawo wyborcze zawarte w Statucie PTTK. Ze względów statutowych i organizacyjnych bezzasadnym jest używanie nazwy Koło „Terenowe”. Jeszcze raz okazuje się jak ważną jest rola Zarządów Kół i dlatego w tym miejscu pragnę bardzo serdecznie podziękować Kol. Prezesom i członkom Zarządów Kół PTTK z Oddziału Świdnickiego.

     Prezesom Kół i ich zastępcom należą się, także podziękowania za aktywną i pełną zaangażowania postawę na spotkaniach Rady Programowej, ciała doradczego i opiniotwórczego Oddziału. Ta znamienita reprezentacja ze wszystkich kół na stałych spotkaniach z Zarządem Oddzialu może realizować wspólne, niezależnie od planów Kół, przedsięwzięcia, imprezy i informować się na bieżąco o różnych wydarzeniach. Staje się też normą, że na zebrania Rady Programowej zostają zapraszani Przewodniczący czy członkowie komisji oddziałowych> Górskiej, Pieszej, Kolarskiej i Historycznej.

      Podobne zadanie spełnia coraz pełniej nasza strona internetowa www.pttk.swidnica.pl    do odwiedzin, której i zamieszczania tam informacji zachęcam. Informatycznie naszą stroną zajmuje się Pan Zbigniew Brożbar, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury, któremu serdecznie dziękujemy za służenie pomocą wszystkim administratorom poszczególnych działów, tym bardziej, że pracę tą wykonuje profesjonalnie i bezinteresownie. W czasach powszechnej informatyzacji życia społecznego i zawodowego, by być organizacją postrzeganą jako poważne i nowoczesne Towarzystwo musimy wykorzystywać i dbać o ten nośnik naszej działalności, który pozwala popularyzować i informować szersze niż tylko lokalne środowisko o planach, sukcesach i rozwijających się obszarach działalności naszego Oddziału. W roku 2014 poszerzono zakres naszej strony o nowe zakładki dotyczące Komisji Oddziałowych. Codziennie kilka osób ogląda naszą stronę. A gdy będą na niej aktualne i ważne informacje, szczególnie dotyczące życia poszczególnych Kół, będą ich tysiące. Czy nie jest to warta uwagi forma prezentacji naszej działalności?

      Rok 2014 był drugim rokiem czteroletniej kadencji obecnego Zarządu. Na mocy uchwały Zjazdu Oddziału i w ślad za tym zmian w statucie zarząd liczy 5 osób:

 • Zbigniew Curyl – prezes
 • Zofia Paszeńko – I wiceprezes
 • Wojciech Fidos – II wiceprezes
 • Stanisława Połubienko – skarbnik
 • Krzysztof Krystyniak – sekretarz

Należy zwrócić uwagę, że część z tych osób pełni, także funkcje w zarządach swoich macierzystych kół lub funkcję opiekuna koła dziecięcego. Wobec rozszerzenia działalności Oddziału obowiązków i pracy przybywa a ludzi do pracy nie. Wielkie podziękowania należą się kol. Dorocie Hanus, która w ubiegłym roku bezinteresownie włączyła się do prac związanych z obsługą biura Oddziału. Zwracam się z apelem do członków oddziału o pomoc, szczególnie w sprawach obsługi finansowo – księgowej.

       Zgodnie z wymaganiami statutu, posiedzenia zarządu odbywały się w 2014 roku, co najmniej 1 x w kwartale w terminach: 14 stycznia, 18 lutego, 2 kwietnia, 2 lipca, 9 września, 5 listopada – łącznie 6 spotkań oraz Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału w dniu 13 marca 2014 r. W trakcie zebrań w 2014 roku podjęto 10 uchwał:

 1. w sprawie: wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2014 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2014 obowiązującej dla członków Oddziału PTTK w Świdnicy.
 2. w sprawie: Powołania zarządu komisarycznego dla tzw. „Koła Terenowego PTTK”
 3. w sprawie: Wyróżnienia w postaci Dyplomu Honorowy Oddziału PTTK w Świdnica
 4. w sprawie: Objęcia przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy patronatem honorowym „II Zlotu Martyrologii” w Głuszycy
 5. .w sprawie: skreślenia z ewidencji członków PTTK na skutek zalegania w opłacaniu składek członkowskich.
 6. w sprawie: powołania Komisji Turystyki Górskiej przy Oddziale PTTK w Świdnicy
 7. w sprawie: utworzenia Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej
 8. w sprawie: utworzenia Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej
 9. w sprawie: realizacji Uchwały Zarządu Głównego PTTK nr 105/XVIII/2014 z dnia 6 września 2014 w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2015 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymację PTTK w roku 2015
 10. .w sprawie: Podjęcia kampanii sprawozdawczej w Kołach PTTK Oddziału Świdnickiego

     Wszystkie podjęte w 2014 roku uchwały zostały zrealizowane. Siedzibą naszego towarzystwa jest Sudeckie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33. W roku 2014 zmienił się administrator prowadzący Centrum. Obecnie jest to izba Przemysłowo – Handlowa Świdnicy i jej prezes Ryszard Sobański, z którym nastąpiło przedłużenie pisemnej umowy na użytkowanie lokalu.  Zmiana ta nie wpłynęła na uwarunkowania związane z bezpłatnym funkcjonowaniem wszystkich zgromadzonych w obiekcie organizacji pozarządowych, a wydatnie wpłynęła na poprawę obsługi prawnej i merytorycznej. Słowa podziękowania należą się Pani Magdalenie Wichrowskiej za życzliwe wsparcie i współpracę. Działalność merytoryczna Zarządu oddziału opracowana została w sposób chronologiczny:

 1. 21.01.2014 – z uwagi na wprowadzone przez Komisję Górską ZG PTTK zmian w Regulaminie GOT – zorganizowano zebranie samokształceniowe przodowników GOT w ramach Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT.
 2. 24.01.2014 – Odbyły się LIV „Dni Pagórków”. Swoje Prezentacje multimedialne zademonstrowali: Mariusz Wojciechowski, sekretarz OKG: "Walory turystyczne Gminy Głuszyce i okolic", Piotr Snobczyński, świdnicki himalaista: Film pt: "AUTANA" - ekstremalne wejście wspinaczkowe na świętą górę Wenezueli.
 3. 26.01.2014 Prezes ZO uczestniczył w Wiosennej Narada Turystów Pieszych Dolnego Śląska w Ścinawie. Przeprowadzono rozmowy z Zarządem Komisji Pieszej przy Porozumieniu oddziałów Dolnego Śląska o powołaniu Oddziałowej Komisji Pieszej w Świdnicy.
 4. Spotkanie Prezesa ZO z kol. Januszem Konieczniakiem, sekretarzem KTGZG w siedzibie Komisji Górskiej w Krakowie. Omówiono strategię powołania i zatwierdzenia OKTG
 5. 10.05.2014 – Zarząd Oddziału objął patronatem II Zlot Szlakiem Martyrologii „Osówka 2014”, którego organizatorami, byli: Podziemne Miasto Kompleks „Osówka”, Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, Klub Turystyczny „Zdobywcy” z Głuszycy Górnej. Celem Zlotu było uczczenie ofiar hitlerowskiego nazizmu i pamięć o martyrologii narodów. Komandorem Zlotu był Mariusz Wojciechowski – sekretarz OKG, Na uroczystym podsumowaniu Zlotu nasz oddział reprezentowali: prezes Zbigniew Curyl, sekretarz ZO Krzysztof Krystyniak i Andrzej Kurek.
 6. 25.05.2014 – Odbył się Dolnośląski Złaz Piechurów w Schronisku PTTK „Pod Wieżycą”. Ciekawe spotkanie aktywu turystyki pieszej poświęcone wymianie doświadczeń. Udział wzięli m.in. kol. prezes i Koło ToTuToTam.
 7. 11.05.2014  - Odbyl się 47 Zlot Turystów Na Wielkiej Sowie. Komandorami Zlotu byli Krzysztof  Krystyniak i Paweł Kurant, którzy przygotowali blok sportowo – rekreacyjny.
 8. 30.05.2015 Został zorganizowany 28 Rajd Minerałów, którego członkami byli uczniowie Gimnazjum nr 2 w Świdnicy. Inicjatorką rajdu była Alicja Matysik, skarbnik Koła „Koło Ślęży”, a organizatorem i Komandorem rajdu – Józef Kawałko.
 9. 5.06.2014 Zgłoszono przedstawiciela Oddziału do Rady Seniorów przy Prezydencie Miasta. Członkiem tego gremium z ramienia PTTK O/Świdnicazostał Marian Janaszek.
 10. 23 – 27.08.2014 odbył się 50 Jubileuszowy Rajd Górski Oddzialu. Z ramienia ZO  Komandorem został Henryk Wołejko, a przewodnik tras byli Z. Biliczak i Z. Curyl. Rajd finansowo przyniósł „plusy”, które zasiliły konto ZO
 11. 20.09.2014 – odbyła się „Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna” ogólnopolska akcja organizowana przez ZG PTTK pod hasłem "Turystyka łączy pokolenia". Odpowiadając na nią, Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy i Koło "ToTuToTam z MDK Świdnica zorganizował rajd do Wąwozu Myśliborskiego.  Liczną - blisko 80 osobową grupę poprowadzili: Wojciech Fidos i Zbigniew Curyl. W akcji uczestniczyły dzieci i młodzież z Koła PTTK "ToTuToTam" przy MDK i Szkolnego Klubu Turystycznego "Piechur" z Jaworzyny Śl. oraz seniorzy ze Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz turyści indywidualni.
 12. 12.10.2014 – W Klubie Bolko odbyła się Impreza „Świdniczanie dla Świdniczan”, której celem była prezentacja pasji i zainteresowań mieszkańców naszego miasta. Z dużym powodzeniem w imprezie uczestniczył Józef Kawałko, który zaprezentował  swoje zbiory minerałów i kamieni szlachetnych. 
 13. 19.10.2014 – Odbył się 38 Zlot Turystów na Ślęży, z udziałem 114 uczestników. Wielobój sportowo – rekreacyjny Kół wygrała drużyna Koła „Wagonowcy”, do której na rok trafił puchar Prezesa ZO w Świdnicy. Komandorem Zlotu był Krzysztof Paruch przy współudziale Krzysztofa Krystyniaka, Andrzeja Kurka i Zbigniewa Curyla.
 14. 23.10.2014 – W Klubie Bolko odbył się XXVI Przegląd Piosenki Turystycznej „Na Szlaku”. Puchar Prezesa Oddziału PTTK w Świdnicy otrzymał Zespół z Karpacza.
 15. 14.11.2014 – W restauracji „POD KOPUŁĄ” ul. Ofiar Oświęcimskich odbyły się LV DNI PAGÓRKÓW. Wysłuchano relacji z wypraw organizowanych przez nasze koła. Tadeusz Niedzielski, prezesa Koła „Koło Ślęży” przedstawił VIII Rajd Rowerowy „Śladami Jana Pawła II” Świdnica – Wadowice, Henryk Wołejko, zastępca przewodniczącego OKG „50 Górski Rajd Oddziału”.
 16. 20.11.2014 – w Świdnicy odbyła się narada w sprawie organizacji Wiosennej Dolnośląskiej Narady Turystów Pieszych w roku 2015 w Świdnicy. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Pieszej przy Porozumieniu Oddziałów Województwa Dolnośląskiego: Julian Szymszon z Wrocławia, Zdzisław Nowocień  z Jawora oraz  Krzysztof Krystyniak i Zbigniew Curyl z ZO w Świdnicy.
 17. 5.12.2014 – W restauracji „Piwnica Ratuszowa” odbyły się LVI Dni Pagórków” Mariusz Barcicki, znany świdnicki pasjonat historii przedstawił opowieść: "Walory turystyczne i krajoznawcze Świdnicy" do zdjęć własnego autorskich.
 18. W grudniu 2014 w Kołach „Jedynka” i „Wagonowcy” odbyły się zebrania sprawozdawcze połączone ze zwyczajowym „opłatkiem”. W zebraniach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału w Świdnicy.

     Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania powyższego programu. Jak widać, Zarząd usilnie pracował nad poprawieniem naszego wizerunku. Po woli, ale  systematycznie wracamy na „mapę” turystyczną miasta i województwa. Pojawiliśmy się w linkach strony głównej PTTK (wykaz oddziałow, wykaz Oddziałowych Komisji Pieszej  i Górskiej). Ważne jest że pojawiamy się coraz częściej w świadomości władz i mieszkańców Świdnicy. Często prezes ZO i inni członkowie uczestniczyli w zebraniach, szkoleniach  i spotkaniach w Urzędzie Miasta i Centrum Organizacji Pozarządowych.

     Szanowni zebrani, choć nie ma już zagrożeń związanych z zapaścią finansową i organizacyjną Oddziału, to jednak prace nad rekonstrukcja dawnej potęgi towarzystwa w naszym mieście i powiecie zapowiadają się na lata. Zarząd starał się również nawiązać kontakty z władzami naszego miasta oraz ościennych gmin i powiatu. Nasze starania ukierunkować chcemy na pozyskiwanie grantów, form dotacji i dofinansowań do naszej działalności statutowej, krzewienia szeroko pojętej turystyki i krajoznawstwa. PTTK jest organizacją pożytku publicznego. Wiele pracy nas czeka nad wprowadzeniem  w życie 1% odpisu od podatku naszych członków, przyjaciół i sympatyków. Mam nadzieję, ze stanie się to w przyszłości.

     Sprawozdanie niniejsze obejmuje z natury rzeczy ważniejsze działania merytoryczne. Zarząd prowadzi ponadto sporą korespondencję bieżącą, elektroniczną i papierową. Za pocztę elektroniczną odpowiada z powodzeniem sekretarz ZO Krzysztof Krystyniak.

      Z radością przyjmujemy korespondencje z Zarządu Głównego, podległych mu komisji i z różnych, nawet odległych od nas Zarządów Oddziałów. Dzięki tym kontaktom wymieniamy doświadczenia praktyczne starając się wzbogacić ofertę programową i unowocześniać zarządzanie naszym Oddziałem.

       W poczuciu realizacji istotnych dla naszego środowiska zadań Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy przedkłada niniejsze sprawozdanie do oceny Zebrania Sprawozdawczego oddziału.

     Prowadzenie całości księgowości przez kol, Stanisławę Połubienko, Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy ocenia bardzo dobrze, podkreślając staranność i terminowość w dokonywaniu wszelkich rozliczeń i operacji finansowych. Sprawozdanie finansowe przedstawi skarbnik oddziału;

 

                                                                                Za Zarząd PTTK Oddział w Świdnicy

                                                                                             Zbigniew Curyl

created by Grupa BroNET