Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR 71/1/2022 ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY
11.04.2022r.
UCHWAŁA NR 71/1/2022 ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

                                                         UCHWAŁA NR 71/1/2022

                                           ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

Podjęta na posiedzeniu Zarządu PTTK Oddziału w Świdnicy w dniu 10 marca 2022

 

w sprawie: w sprawie zwołania Zjazdu Oddziału PTTK w Świdnicy oraz przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo – wyborczej w kołach PTTK oddziału w Świdnicy.

 

na podstawie;

  • Rozdz.III § 12 i 13 oraz w związku z § 16-18 Statutu PTTK Oddziału w Świdnicy uchwalonego na Zjeździe PTTK Oddziału Świdnica w dniu 16.05.2013 r.
  • Ordynacji Wyborczej – zał. Nr 1 do uchwały ZG PTTK nr 171/XIX/2020 z 4 lipca 2020 r. w sprawie Ordynacji Wyborczej
  • Uchwały ZG PTTK nr 253/XIX/2022 z 26 lutego 2022r w sprawie zwołania XX Zjazdu PTTK oraz przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo wyborczej.

 

Zarząd Oddziału uchwala:

§ 1

Zwołać Walny Zjazd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Świdnicy na dzień 11 czerwca 2022 roku.

Walny Zjazd Oddziału PTTK w Świdnicy będzie miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, podejmie uchwały określające kierunki dalszej działalności Oddziału Towarzystwa. Zjazd będzie obradował plenarnie.

§ 2

      Wybór delegatów na Walny Zjazd Oddziału PTTK w Świdnicy odbędzie się na walnych zebraniach Kół i Klubów PTTK należących do Oddziału PTTK w Świdnicy, zgodnie z Ordynacją Wyborczą uchwaloną przez Zarząd Główny PTTK uchwałą nr 171/XIX/2020 z 4 lipca 2020 roku.

 

§ 3

       Kampania sprawozdawczo wyborcza w jednostkach organizacyjnych PTTK Oddziału w Świdnicy poprzedzająca Zjazd Oddziału oraz walne zebrania Kół PTTK, wybierające delegatów na Zjazd Oddziału zostanie przeprowadzona w okresie od 17 marca 2022 r. do 17 maja 2022 roku.  

§ 4

        Delegaci na Zjazd oddziału wybierani na walnych zebraniach kół wybierani są wg klucza wyborczego: 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 10 członków zwyczajnych w kole. Podział ilościowy delegatów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 4

       Zobowiązuje się zarządy kół oddziału PTTK w Świdnicy do określenia terminu i charakteru walnych zebrań kół i klubów. Terminy walnych zebrań kół i klubów powinny być podane do wiadomości Biura Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy najpóźniej na siedem dni przed terminem ich odbycia.

 

§ 5

    

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                               PODPISY ZARZĄDU:

                                                                                                          Załącznik nr 1 do uchwały nr 71/1/22             

                                                                                                            Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy

 

ROZDZIELNIK MANDATÓW DELEGATÓW KÓŁ PTTK NA WALNY ZJAZD ODDZIAŁU W ŚWIDNICY

Klucz wyborczy zgodnie z § 17 Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik do uchwały ZG PTTK nr 171/XIX/2020 z dnia 4 lipca 2020 r w sprawie Ordynacji Wyborczej.

 

lp

Nazwa Koła

Liczba członków PTTK z opłaconą składką członkowską wg stanu na dzień 31.12.2021

LICZBA MANDATÓW NA ZJAZD ODDZIAŁU

1

Koło PTTK „Jedynka”

84

9

2

Koło PTTK „Wagonowcy”

110

11

3

Koło PTTK „Siódemka”

38

4

4

Świdnickie Koło PTTK „Koło Ślęży”

13

2

5.

Młodzieżowe Koło PTTK „ToTuToTam”

33 w tym pow. 16 lat 5

1

6.

Koło PTTK „Pszczoły i Trutnie”

32

4

7.

Koło PTTK „Świebodzickie Łaziki”

97

10

8.

Koło PTTK „Żarodreptaki”

27

3

9

Gminne Koło PTTK „Teraz Sudety”

34

4

created by Grupa BroNET