BIURO ZARZADU ODDZIAŁU CZYNNE: ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODDZNAK), CZWARTEK 16.00 - 18.00 (SPRAWY CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza > REGULAMIN XLIV OMTTK el. powiatowe ŚWIDNICA 2016
10.02.2016r.
REGULAMIN XLIV OMTTK el. powiatowe ŚWIDNICA 2016

 

Regulamin eliminacji powiatowych

XLIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego

 

ORGANIZATOR:

 • Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30 

przy współpracy z  oddziałem PTTK  w Świdnicy, 

 

TERMIN: 2 kwietnia 2016 roku, godz. 9.00

 

MIEJSCE: Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy,

ul. Ofiar Oświęcimskich 30 

 

 CEL TURNIEJU:

 

 • poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, jako formy aktywnego wypoczynku,
 • propagowanie kultury wycieczkowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa,
 • wyłonienie drużyn z powiatu świdnickiego na Eliminacje Wojewódzkie XLIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. 

 

OGÓLNE ZASADY REGULAMINOWE

 

§ 1

Turniej organizowany jest dla uczniów trzech typów szkół:

 • Szkoły Podstawowe,
 • Gimnazja,
 • Szkoły Ponadgimnazjalne.

 

Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania: przyborów do pisania i rysowania (długopis, ołówek, gumka, linijka, kątomierz) oraz obowiązkowo legitymacji szkolnej, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika.

§ 2

Podczas eliminacji zostaną przeprowadzone następujące konkurencje:

1. Test Wiedzy obejmujący zagadnienia:

 • Krajoznawcze,
 • Turystyczne,
 • Topograficzne,
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy.

2. Turystyczne ABC – praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście:

 • rozpoznawanie podstawowych skał i minerałów występujących w naszym Regionie,
 • rozpoznawanie atrakcji turystycznych województwa dolnośląskiego,
 • mierzenie odległości i wysokości w terenie,
 • niespodzianka.

3. Ocena posiadanych odznak i uprawnień turystycznych.

 

§ 3

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURENCJI

 

1. Test wiedzy jest konkurencją indywidualną, w której uczestnik może otrzymać maksymalnie 80 pkt. drużyna 240 pkt. turniejowych.

2. Test będzie obejmować:

 • 40 pytań krajoznawczych dotyczących  powiatu świdnickiego, Sudetów i województwa dolnośląskiego,
 • 16 pytań turystycznych (historia, tradycja i zadania PTTK w rozwoju turystyki i krajoznawstwa, zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK),
 • 8 pytań topograficznych,
 • 8 pytań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym(dotyczy rowerzystów i pieszych),
 • 8 pytań dotyczących udzielania pierwszej pomocy (z bezpieczeństwa, higieny wycieczkowania i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy).

3. Pytania w teście są pytaniami  zamkniętymi.

 • Pytania zamknięte z zakresu krajoznawstwa, turystyki, topografii posiadają jedną prawidłową odpowiedź. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi można uzyskać 1 pkt, za złą lub brak 0 pkt.
 • W pytaniach z zakresu bezpieczeństwa o ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy mogą wystąpić pytania wielokrotnego wyboru. Za poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 pkt, za częściową 0,5 pkt, za złą lub brak 0 pkt.

4. Czas rozwiązania testu – 90 minut.

5. Za wykonanie każdego z konkursów Turystycznego ABC zespół może uzyskać 20 punktów. Łącznie za całą konkurencję drużyna może uzyskać maksymalnie 80 punktów turniejowych.

6. W ocenie uprawnień i odznak turystycznych PTTK uwzględniane są odznaki zawarte w Regulaminie OMTTK według przyjętej tam punktacji.

Uprawnienia kadry PTTK, wyróżnienia punktowane są następująco:

 • przodownik turystyki kwalifikowanej, instruktor, organizator, znakarz szlaków turystycznych: 7 punktów.
 • młodzieżowy przodownik turystyki kwalifikowanej, młodzieżowy organizator, animator: 5 punktów.
 • Odznaka „Orli Lot”: 7 punktów.

Ocenie podlegają najwyższe stopnie odznak turystyki kwalifikowanej, punktowane są one następująco:

 • stopień popularny: 1 punkt,
 • stopień mały brązowy: 2 punkty,
 • stopień mały srebrny: 3 punkty,
 • stopień mały złoty: 4 punkty,
 • duże odznaki: 5 punktów,

Dziecięca Odznaka Turystyczna, Odznaka Disney i PTTK, „Siedmiomilowe Buty” po 2 punkty za każdy stopień (tylko uczniowie szkół podstawowych),

Turystyczna Rodzinka, Turysta Junior-Juniorka po 2 punkty

Odznaki regionalne: za każdy stopień po 1 punkcie, ale maksymalnie 2 punkty za daną odznakę.

Podstawą przyznania punktów są:

 • legitymacje uprawnień PTTK i wyróżnień,
 • zweryfikowane książeczki i legitymacje zdobytych odznak.

 

Uczestnicy konkursu przedstawiają książeczki i legitymacje potwierdzające zdobycie danych odznak i uprawnień w dniu przeprowadzania eliminacji  wraz z wykazem uprawnień i odznak turystycznych PTTK (wzór określa załącznik nr 2 do regulaminu).

W konkursie Zespół może uzyskać maksymalnie 30 pkt. turniejowych.

 

§ 4

LITERATURA

 

 • mapy turystyczne obejmujące obszar woj. dolnośląskiego z tekstem na odwrocie,
 • przewodniki J. Czerwińskiego, „Sudety Zachodnie”, „Sudety” i „Dolny Śląsk”,
 • M. Staffa, „Sudety w pytaniach i odpowiedziach”,
 • Inne przewodniki turystyczno-krajoznawcze dot. woj. dolnośląskiego,
 • K. Janicki, „Turystyczny poradnik medyczny”, Wyd. Lekarskie PZWL, „Medycyna w plecaku”,
 • Vademecum: „Turysty Pieszego”, „Turysty Górskiego”, „Turysty Kolarza”,
 • Kazanecki „Terenoznawstwo dla harcerzy” i inne książki ze znakami topograficznymi,
 • Wybieram wędrowanie i Rodzinne wędrowanie – publikacje wydane przez ZG PTTK
 • „Kanon Krajoznawczy Polski” pod red. Włodzimierza Łęckiego wyd. PTTK „Kraj” 2005 (bądź wydanie na CD lub wersja elektroniczna na www.kanon.pttk.pl).

 

 

§ 5

 

Konkurencje eliminacji powiatowych są realizowane według zasad opracowanych na podstawie założeń Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK.

 

1. Zgłoszenia do eliminacji powiatowych należy przesłać (na dołączonej karcie zgłoszeń - załącznik nr 1 do regulaminu) na adres : Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy,

ul. Ofiar Oświęcimskich 30, email: kontakt@g2.swidnica.pl  lub
Ewa Haitner,
email: evah21@poczta.onet.pl do dnia  18 marca 2016r.

(tel. kontaktowy  501 149 470 po godz. 15.00.).

 

2. Zwycięska drużyna w każdym pionie wiekowym uzyskuje awans do  finału wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 14 – 15 maja 2016r. w Świeradowie Zdroju

3. Każdy z uczestników Turnieju oraz jego rodzic(e) lub opiekun(owie) prawny(i) podpisuje oświadczenie o:

• zapoznaniu się z regulaminem eliminacji OMTTK PTTK;

• zapoznaniu się z regulaminem OMTTK PTTK;

• stanie zdrowia umożliwiającym wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach.

• Opiekunowie zespołów przedkładają podpisane oświadczenia w momencie rejestracji się zespołu, w biurze sędziowskim wraz z protokołem z eliminacji szkolnych.

4. Za bezpieczeństwo poszczególnych uczestników odpowiedzialni są ich opiekunowie.

5. Na etapie powiatowym wszystkie drużyny otrzymują dyplomy uczestnictwa, a najlepsze w miarę możliwości nagrody i upominki.

6. We wszystkich nie ujętych sprawach obowiązuje regulamin OMTTK PTTK, zatwierdzony przez ZG PTTK.

7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów

8.Planowane zakończenie około godz. 14.00 .

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wnoszenia korekt w regulaminie w celu sprawnego przebiegu konkursu.

 

created by Grupa BroNET