BIURO ZARZADU ODDZIAŁU CZYNNE: ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODDZNAK), CZWARTEK 16.00 - 18.00 (SPRAWY CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza > PROTOKÓŁ DZTP W PROCHOWICACH W DNIU 25.01.2020
18.02.2020r.
PROTOKÓŁ DZTP W PROCHOWICACH W DNIU 25.01.2020

PROTOKÓŁ DZTP W PROCHOWICACH W DNIU 25.01.2020

Obecni wg listy obecności. Porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie narady DZTP, podpisanie listy obecności, wybór protokolanta, zatwierdzenie porządku.

2. Omówienie organizacji posiedzenia DZTP.

3. Omówienie organizacji XIX Złazu Dolnośląskich Piechurów 2020 r.

4. Omówienie organizacji 56 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej.

5. Informacja o zbliżających się imprezach turystycznych i krajoznawczych.

6. Organizacja Narady Wiosennej PTP na rok 2021 r.

7. Opracowanie Planu Działań DZTP na rok 2020 r.

8. Omówienie organizacji egzaminów na PTP i rozszerzenia uprawnień PTP 2020 r.

9. Omówienie przebiegu Wiosennej Narady Piechurów Dolnego Śląska 2020 r.

10. Informacje o Oddziałach PTTK na Dolnym Śląsku.

11. Funkcjonowanie systemu wyróżnień dla PTP.

12. Zakończenie posiedzenia DZTP.

Ad 1. Przesiedzenie otworzył przewodniczący DZTP, witając przybyłych członków. Przewodniczący zaproponował porządek posiedzenia, który został przyjęty. Podpisano listę obecności (w załączeniu) i powołano protokolanta kol. Iwonę Zielińską.

Ad 2. Posiedzenie Zarządu DZTP odbędzie się 9.05.2020r., organizacji spotkania podjął się Oddział PTTK Wrocław Fabryczna. kol. Tadeusz Kozak poinformował, że posiedzenie DZTP odbędzie się w sobotę w siedzibie O/PTTK Wrocław Fabryczna. kol. Henryk Sławiński przewodniczący Zespołu poinformował, że nie będzie mógł uczestniczyć w majowym spotkaniu. Naradę DZTP poprowadzi kol. Julian Szymszon wiceprzewodniczący Zespołu.

Ad 3. Organizacji XIX Złazu Dolnośląskich Piechurów podjął się Wrocławski Klub Piechurów ,,Perpedes”. Złaz odbędzie się w niedzielę 10.05.2020 r. Organizator zaproponował spacer po mieście w stronę Lasu Osobowickiego, ognisko i zakończenie Złazu. kol. Jan Szymczak zaproponował w trakcie spaceru zwiedzanie Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych oraz śluzy Rędzin. Szczegółowe informacje będą zawarte w ulotce i przekazane uczestnikom.

Ad 4. 56 Dolnośląski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbędzie się w Żarach, organizacji podjęła się kol. Elżbieta Łobacz - Bącal Prezes Oddziału Powiatowego PTTK w Żarach. Termin Zlotu 23-25.10.2020 r. Miejsca noclegowe – 30 w schronisku, 20 w hotelu, proponowana wycieczka całodniowa po okolicy a w drugi dzień zwiedzanie miasta. Szczegóły zostaną umieszczone w regulaminie.

Ad 5. Powołano Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa ,,Dolny Śląsk” z siedzibą przy Oddziale PTTK w Legnicy. Przewodniczącym RKIK jest kol. Marek Rabski. Kontakt strona www.pttk.legnica.pl - Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy odbędzie się w Legnicy 28.03.2020 r. Temat spotkania "Wspólne dziedzictwo inspiracją działań krajoznawczych na terenie Dolnego Śląska". - CZAK w 2020r. organizuje jesienią Oddział PTTK w Jeleniej Górze. - Oddział PTTK w Zawierciu w dniach 20/21.03.2020 r. organizuje kurs znakarzy szlaków pieszych – można zgłaszać chęć uczestnictwa. - kol. Kazimierz Rosół – ponownie poruszył sprawę oznakowania nizinnych szlaków turystycznych – szlak żółty w ok. Bolesławca zaznaczony na mapie nie jest czytelny w terenie. Przyczyną jest brak Oddziałów PTTK w Bolesławcu i w Lwówku Śląskim oraz znakarzy, którzy mogli by zająć się jego odnowieniem. - kol. Kazimierz Rosół pochwalił współpracę z jaworskim Oddziałem PTTK w sprawie znakowania szlaków w wyznaczonym terenie. - kol. Janusz Turakiewicz – uczestniczący w spotkaniu, przeprowadzał analizy przebiegu szlaków turystycznych na terenie województwa dolnośląskiego. Stwierdził, że do rejestru szlaków turystycznych PTTK nie są przekazywane informacje o przebiegu szlaków i wciąż mamy taką samą ilość, a przecież powstają też nowe. - kol. Kazimierz Rosół – stwierdził, że trudno jest o dokumentację szlaków, które były wytyczane 20, 30 lat temu. - OWRP w 2020r. organizuje Oddział PTTK w Opolu. - 63 Ogólnopolski Zlot PTP organizuje Oddział PTTK w Gdańsku.

Ad 6. Organizacji Narady Wiosennej PTP 2021 r. podjął się kol. Mirosław Gontkowski z Oddziału PTTK Ząbkowice Śląskie. Posiedzenie Zespołu – Jodłownik, Narada – Bielawa. Organizacja narady wymaga jeszcze uzgodnienie z prezesem Oddziału PTTK w Ząbkowicach Śląskich.

Ad 7. Przewodniczący DZTP przedstawił projekt planu działań Zespołu na 2020 r. Omówiono każdy punkt. W dyskusji poruszono tematy: Przy punkcie II. dotyczącym zdobywania Odznak Turystyki Kwalifikowanej i Regionalnych Odznak Krajoznawczych uchwałą podjęto zmianę dotyczącą skrócenia punktu II.2. kol. Kazimierz Rosół zaproponował, aby nie wymieniać nazw poszczególnych odznak regionalnych, gdyż jest ich coraz więcej i co roku dochodzą nowe. Uchwała 1/2020: Pkt. II.2 Planu Działania Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej na rok 2020 brzmi: Odznak okolicznościowych, rocznicowych, jubileuszowych, historycznych oraz regionalnych. Szczegóły można znaleźć w internecie. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. - kol. Julian Szymszon poruszył sprawę braku na stronie internetowej PTTK wniosków, które zostały ustalone na Ogólnopolskim Zlocie PTP w Legnicy. - kol. Henryk. Berczyński zaproponował napisanie pisma do ZG PTTK z przypomnieniem, że umieszczenie wniosków na stronie było ustalone podczas podsumowania dyskusji zlotowych. - kol. Henryk Sławiński poparł inicjatywę i zaproponował napisanie pisma, które będzie wysłane po posiedzeniu naszego Zespołu do ZG PTTK. Podczas dyskusji członków Zespołu wyszła sprawa uczczenia czy też upamiętnienia ważnych rocznic i wydarzeń historycznych oraz związanych z nimi postaci. - kol. Julian Szymszon zaprezentował akcenty rocznicowe i historyczne umieszczane w 2019 r. na plakietkach i dyplomikach z imprez organizowanych przez O/PTTK „Perpedes” we Wrocławiu. - kol. Zdzisław Nowocień poinformował, że w 2020 roku są trzy takie główne wydarzenia: 100-lecie Bitwy Warszawskiej, 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, 70-lecie PTTK. Wszyscy członkowie Zespołu poparli propozycję wprowadzania w motyw plakietki czy dyplomu rajdowego hasła promującego ważne wydarzenie historyczne w celu jego uczczenia oraz przekazywania wiedzy młodemu pokoleniu. Plan Działania DZTP na rok 2020 po dokonaniu poprawek i uzupełnień wynikłych z dyskusji na posiedzeniu, zostanie zatwierdzony i przekazany członkom DZTP oraz przesłany na poczty Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej.

Ad 8. Przewodniczący Zespołu omówił przebieg egzaminów na PTP i rozszerzenia uprawnień przodownickich w 2020 r. Zainteresowani mogą zdawać egzaminy na 63 Ogólnopolskim Zlocie PTP w Gdańsku oraz podczas 56 Dolnośląskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Żarach. kol. Zdzisław Nowocień zawnioskował, żeby egzaminy odbywały się przed lub po posiedzeniu Narady DZTP, tak aby członkowie komisji egzaminacyjnej mogli uczestniczyć w zebraniu. Wniosek bardzo słuszny został przyjęty jednomyślnie.

Ad 9. Przewodniczący Zespołu zapoznał zebranych z programem niedzielnej Wiosennej Narady PTP oraz poprosił o przedstawienie na niej krótkiej relacji z przebiegu imprez turystycznych w 2019 r. - kol. Mieczysław Balowski – rozpoczęcie i zapoznanie z przebiegiem Narady, - Złaz Dolnośląskich Piechurów w Dzierżoniowie (Marek Jachna), OWRP w Gdańsku (Alina Ogrodowczyk), 62 Ogólnopolski Zlot PTP (Kazimierz Rosół), 55 Dolnośląski Zlot PTP w Świdnicy (Krzysztof Krystyniak). W trakcie spotkania odbędzie się podsumowanie Indywidualnego Rajdu „6 x Dolny Śląsk 2019”, które poprowadzi kol. Iwona Zielińska.

Ad 10. Przewodniczący przekazał informacje o działających na Dolnym Śląsku Oddziałach PTTK, oddziałowych Komisjach Turystyki Pieszej i Referatach Weryfikacyjnych OTP. Poprosił o bieżące uaktualnianie wykazów Honorowych Członków PTTK oraz Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej.

Ad 11. Należy bardziej zadbać o wyróżnienia dla przodowników TP z Dolnego Śląska, aby ich zaangażowanie w działania turystyczno-krajoznawcze zostało docenione. Jest to też motywacja do dalszej pracy w większości przypadków społecznej. Można wnioskować z własnej inicjatywy lub rozpatrywać wnioski od Oddziałowych Komisji Turystyki Pieszej.

Ad 12. Posiedzenie DZTP prowadził przewodniczący zespołu Henryk Sławiński,

protokołowała kol. Iwona Zielińska.

Częścią protokołu jest lista obecności w załączeniu. Iwona Zielińska

created by Grupa BroNET