Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.00Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWALA NR XXI/24/9/2018
12.02.2019r.
UCHWALA NR XXI/24/9/2018

                                                         UCHWAŁA NR XXI/24/9/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 28 lutego 2018

 

w sprawie: Objęcia patronatem przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy organizacji Eliminacji Powiatowych XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno Krajoznawczego w dniach 7.04.2018 w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdnicy.

 

Na podstawie:

 • § 21 pkt 1.3 Statutu PTTK Oddział Świdnica.
 • Wniosków ze XXI Zjazdu Oddziału dotyczących propagowania turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej, obejmowania patronatem organizacji turniejów i konkursów w szkołach o tematyce turystycznej oraz propagowania odznak turystycznych.   

 

       Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:  

 

                                                                         § 1

        Objąć patronatem organizacji Eliminacji Powiatowych XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju turystyczno Krajoznawczego w dniu 7.04.2018 w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdnicy. Regulamin Finału w załączeniu.

 

                                                                         § 2

        Uczynić odpowiedzialnymi za organizację kol. Zbigniewa Curyla i Ewę Haitner we współpracy przy realizacji ze Szkołą Podstawową nr 2 w Świdnicy.

 

 

                                                                          § 3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                PODPISY ZARZĄDU;

                                 

 

                                        Zbigniew Curyl………………………………………………….

 

                                        Zofia Paszeńko ………………………………………………….

 

                                        Robert Matuszczak …………………………………………......

 

                                        Krzysztof Krystyniak..………………………………………….

 

                                        Marlena Janaszek ………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Załącznik nr 1

                                                                                                                                                     Do UCHWAŁY NR XXI/24/9/2018

                                                                                                                                                     ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

 

XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

 

 

Regulamin eliminacji powiatowych

XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30 przy współpracy z  oddziałem PTTK  w Świdnicy, 

 

TERMIN: 7 kwietnia 2018 roku, godz. 9.00

 

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa  nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy,

ul. Ofiar Oświęcimskich 30 

 

 CEL TURNIEJU:

 

 • poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki, jako formy aktywnego wypoczynku,
 • propagowanie kultury wycieczkowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa,
 • wyłonienie drużyn z powiatu świdnickiego na Eliminacje Wojewódzkie XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. 

 

OGÓLNE ZASADY REGULAMINOWE

 

§ 1

Turniej organizowany jest dla uczniów trzech typów szkół:

 • Szkoły Podstawowe,
 • Gimnazja,
 • Szkoły Ponadgimnazjalne.

1. Szkoła, klub lub inna organizacja działająca na terenie powiatu świdnickiego może zgłosić dwie   trzyosobowe drużyny  w odpowiedniej kategorii wiekowej

2. Druga drużyna jest klasyfikowana, ale występuje poza konkurencją.

 

§ 2

Podczas eliminacji zostaną przeprowadzone następujące konkurencje:

1. Test Wiedzy obejmujący zagadnienia:

 • Krajoznawcze,
 • Turystyczne,
 • Topograficzne,
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy.

2. Turystyczne ABC – praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście:

 • rozpoznawanie podstawowych skał i minerałów występujących w naszym Regionie,
 • atrakcje turystyczne województwa dolnośląskiego,
 • rozpoznawanie roślin
 • niespodzianka.

3. Kolarski tor przeszkód.

4.Ocena posiadanych odznak i uprawnień turystycznych.

§ 3

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURENCJI

 

1. Test wiedzy jest konkurencją indywidualną, w której uczestnik może otrzymać maksymalnie 80 pkt. drużyna 240 pkt. turniejowych.

2. Test będzie obejmować:

 • 40 pytań krajoznawczych dotyczących  powiatu świdnickiego, Sudetów i województwa dolnośląskiego,
 • 16 pytań turystycznych (historia, tradycja i zadania PTTK w rozwoju turystyki i krajoznawstwa, zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK),
 • 8 pytań topograficznych,
 • 8 pytań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym(dotyczy rowerzystów i pieszych),
 • 8 pytań dotyczących udzielania pierwszej pomocy (z bezpieczeństwa, higieny wycieczkowania i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy).

3. Pytania w teście są pytaniami  zamkniętymi.

 • Pytania zamknięte z zakresu krajoznawstwa, turystyki, topografii, bezpieczeństwa o ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy posiadają jedną prawidłową odpowiedź.
  Za udzielenie poprawnej odpowiedzi można uzyskać 1 pkt, za złą lub brak 0 pkt.

4. Czas rozwiązania testu – 90 minut.

5. Za wykonanie każdego z konkursów Turystycznego ABC zespół może uzyskać 20 punktów. Łącznie za całą konkurencję drużyna może uzyskać maksymalnie 80 punktów turniejowych.

6. Turystyczny rower  jest konkurencją, w której biorą udział wszyscy członkowie zespołu.

Rowerowy tor przeszkód musi być zbudowany z minimum sześciu, a  maksymalnie z 10 przeszkód, łącznie ze startem i metą,  punktowanych tak, aby możliwa do zdobycia liczba punktów karnych była nie mniejsza niż 20. (Opisy przeszkód obrazuje załącznik nr 2 do regulaminu OMTTK PTTK.)

7. Uczestnik pokonuje  przeszkody zgodnie z kolejnością wyznaczoną przez organizatorów.

Osoba, która bezbłędnie pokona tor przeszkód otrzymuje 20 pkt turniejowych każdy zdobyty punkt karny pomniejsza liczbę zdobytych punktów turniejowych: 1 punkt karny = 19 pkt turniejowych,

2 = 18, 3 = 17, 4 = 16, 5 = 15, itd.
Łącznie za całą konkurencję drużyna może uzyskać maksymalnie 60 punktów turniejowych.

8. W ocenie uprawnień i odznak turystycznych PTTK uwzględniane są odznaki zawarte w Regulaminie OMTTK według przyjętej tam punktacji.

Ocenie podlegają najwyższe stopnie odznak turystyki kwalifikowanej, punktowane są one następująco:

 • stopień popularny: 1 punkt,
 • stopień mały brązowy: 2 punkty,
 • stopień mały srebrny: 3 punkty,
 • stopień mały złoty: 4 punkty,
 • duże odznaki: 5 punktów,

Dziecięca Odznaka Turystyczna, Odznaka Disney i PTTK, „Siedmiomilowe Buty” po 2 punkty za każdy stopień (tylko uczniowie szkół podstawowych),

Turystyczna Rodzinka, Turysta Junior-Juniorka po 2 punkty

Odznaki regionalne: za każdy stopień po 1 punkcie, ale maksymalnie 2 punkty za daną odznakę.

Podstawą przyznania punktów są:

 • zweryfikowane książeczki i legitymacje zdobytych odznak.

 

Uczestnicy konkursu przedstawiają książeczki i legitymacje potwierdzające zdobycie danych odznak i uprawnień w dniu przeprowadzania eliminacji  wraz z wykazem uprawnień i odznak turystycznych PTTK (wzór określa załącznik nr 2 do regulaminu).

W konkursie Zespół może uzyskać maksymalnie 30 pkt. turniejowych.

§ 4

LITERATURA

 

 • mapy turystyczne obejmujące obszar woj. dolnośląskiego z tekstem na odwrocie,
 • przewodniki J. Czerwińskiego, „Sudety Zachodnie”, „Sudety” i „Dolny Śląsk”,
 • M. Staffa, „Sudety w pytaniach i odpowiedziach”,
 • Inne przewodniki turystyczno-krajoznawcze dot. woj. dolnośląskiego,
 • K. Janicki, „Turystyczny poradnik medyczny”, Wyd. Lekarskie PZWL, „Medycyna w plecaku”,
 • Vademecum: „Turysty Pieszego”, „Turysty Górskiego”, „Turysty Kolarza”,
 • Kazanecki „Terenoznawstwo dla harcerzy” i inne książki ze znakami topograficznymi,
 • Wybieram wędrowanie i Rodzinne wędrowanie – publikacje wydane przez ZG PTTK
 • „Kanon Krajoznawczy Polski” pod red. Włodzimierza Łęckiego wyd. PTTK „Kraj” 2005 (bądź wydanie na CD lub wersja elektroniczna na www.kanon.pttk.pl).

 

 

§ 5

 

Konkurencje eliminacji powiatowych są realizowane według zasad opracowanych na podstawie założeń Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK.

 

1. Zgłoszenia do eliminacji powiatowych należy przesłać (na dołączonej karcie zgłoszeń - załącznik nr 1 do regulaminu) na adres : Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, ul. Ofiar Oświęcimskich 30, email: kontakt@sp2.swidnica.pl  lub
Ewa Haitner,
email: evah21@poczta.onet.pl do dnia  23 marca 2018r.

(tel. kontaktowy  501 149 470 po godz. 15.00.).

2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania: przyborów do pisania i rysowania (długopis, ołówek, gumka, linijka, kątomierz) oraz obowiązkowo legitymacji szkolnej, lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika.

3. Zwycięska drużyna w każdym pionie wiekowym uzyskuje awans do  finału wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach …………

4. Każdy z uczestników Turnieju oraz jego rodzic(e) lub opiekun(owie) prawny(i) podpisuje oświadczenie o:

• zapoznaniu się z regulaminem eliminacji OMTTK PTTK;

• zapoznaniu się z regulaminem OMTTK PTTK;

• stanie zdrowia umożliwiającym wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach.

• Opiekunowie zespołów przedkładają podpisane oświadczenia w momencie rejestracji się zespołu, w biurze sędziowskim wraz z protokołem z eliminacji szkolnych.

5. Za bezpieczeństwo poszczególnych uczestników odpowiedzialni są ich opiekunowie.

6. Na etapie powiatowym wszystkie drużyny otrzymują dyplomy uczestnictwa, a najlepsze w miarę możliwości nagrody i upominki.

7. We wszystkich nie ujętych sprawach obowiązuje regulamin OMTTK PTTK, zatwierdzony przez ZG PTTK.

8. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów

9. Planowane zakończenie około godz. 15.00 .

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wnoszenia korekt w regulaminie w celu sprawnego przebiegu konkursu.

 

 

 

 

created by Grupa BroNET