BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK - Finał Centralny ŚWIDNICA 16-19 czerwca 2022 r.

 

50 Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

 

 

 

Regulamin

 

eliminacji powiatowych

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR:

 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy

 

przy współudziale Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa PTTK w Świdnicy

 

i Klubu Turystycznego „Globtroterzy Ósemki”.

 

 

 

TERMIN: 6 kwietnia 2024 roku, godz. 9.00

 

 

 

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy

 

                                        w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 39

 

 

 

 CEL TURNIEJU: 

 

       OMTTK PTTK jest najbardziej prestiżową imprezą turystyczną adresowaną do dzieci                       i młodzieży szkolnej w Polsce, organizowaną przez PTTK nieprzerwanie od 1972 roku.  OMTTK PTTK to interdyscyplinarne pole zmagań młodzieży z całej Polski. Jego program, podobnie jak     w poprzednich latach, zawiera elementy teoretyczne z dziedziny turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa. W programie Turnieju znajdują się również konkurencje sprawnościowe: turystyczny marsz na orientację, rowerowy tor sprawnościowy, samarytanka (sprawdzian umiejętności z zakresu pierwszej pomocy), Turystyczne ABC (praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście). Celem eliminacji powiatowych jest wyłonienie drużyn z powiatu świdnickiego do Finału Wojewódzkiego 50 OMTTK PTTK                                           w Prochowicach w dniach 18-19 maja 2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNE ZASADY REGULAMINOWE

 

 

 

§ 1

 

       W Turnieju biorą udział trzyosobowe zespoły będące reprezentacjami szkół, domów kultury, drużyn czy hufców harcerskich, oddziałów PTTK i innych podmiotów działających wśród młodzieży. Szkoła, klub lub inna organizacja działająca na terenie powiatu świdnickiego może zgłosić dwie trzyosobowe drużyny w odpowiedniej kategorii wiekowej.

 

 

 

§ 2

 

     Rywalizacja turniejowa toczy się w dwóch kategoriach wiekowych:

 

 • Szkoły Podstawowe,
 • Szkoły Ponadpodstawowe.

 

 

 

§ 3

 

Podczas eliminacji zostaną przeprowadzone następujące konkurencje:

 

I. Test Wiedzy obejmujący zagadnienia:

 

 • Krajoznawcze,
 • Turystyczne,
 • Topograficzne,
 • bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

II. Turystyczne ABC – praktyczny sprawdzian umiejętności przydatnych turyście:

 

 • rozpoznawanie podstawowych skał i minerałów występujących w naszym regionie,
 • rozpoznawanie atrakcji turystycznych powiatu świdnickiego oraz do 20 % województwa dolnośląskiego.
 • rozpoznawania drzew i krzewów występujących w Nadleśnictwie Świdnica,
 • Mini InO: prosta gra terenowa polegająca na odnajdywaniu punktów w terenie.

 

III. Turystyczny rower (tor przeszkód).

 

IV. Ocena zdobytych odznak i uprawnień turystycznych .

 

 

 

§ 4

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZEPROWADZANIA KONKURENCJI

 

I. Test wiedzy jest konkurencją indywidualną, w której uczestnik może otrzymać maksymalnie 80 pkt. drużyna 240 pkt. turniejowych.

 

1. Test będzie obejmować:

 

 • 40 pytań krajoznawczych dotyczących  powiatu świdnickiego, Sudetów i województwa dolnośląskiego,
 • 16 pytań turystycznych (historia, tradycja i zadania PTTK w rozwoju turystyki                                  i krajoznawstwa, zasady uprawiania turystyki kwalifikowanej i zdobywania odznak PTTK),
 • 8 pytań topograficznych,
 • 8 pytań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym (dotyczy rowerzystów                             i pieszych),
 • 8 pytań dotyczących udzielania pierwszej pomocy (z bezpieczeństwa, higieny wycieczkowania i ogólnych zasad udzielania pierwszej pomocy).

 

2. Pytania w teście są pytaniami zamkniętymi. Pytania zamknięte posiadają jedną prawidłową odpowiedź. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi można uzyskać 1 pkt, za złą lub brak 0 pkt.

 

3. Czas rozwiązania testu – 90 minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Turystyczne ABC: Za wykonanie każdego z konkursów zespół może uzyskać 20 punktów. Łącznie za całą konkurencję drużyna może uzyskać maksymalnie 80 punktów turniejowych.

 

 

 

III. Turystyczny rower jest konkurencją, w której biorą udział wszyscy członkowie zespołu.

 

Rowerowy tor przeszkód będzie zbudowany z sześciu przeszkód oraz startu i mety, punktowanych tak, aby możliwa do zdobycia liczba punktów karnych była nie mniejsza niż 20. Opisy przeszkód obrazuje załącznik nr 3 do uchwały nr 33/XVIII/2014 Prezydium ZG PTTK                       z 4 listopada  2014 r. www.pttk.pl/ks3/dok/k18_upzg033_z03_20141104.pdf

 

Uczestnik pokonuje przeszkody zgodnie z kolejnością wyznaczoną przez organizatorów.

 

Osoba, która bezbłędnie pokona tor przeszkód otrzymuje 20 pkt turniejowych każdy zdobyty punkt karny pomniejsza liczbę zdobytych punktów turniejowych: 1 punkt karny = 19 pkt turniejowych, 2 = 18, 3 = 17, 4 = 16, 5 = 15, itd.
Łącznie za całą konkurencję drużyna może uzyskać maksymalnie 60 punktów turniejowych.

 

 

 

IV. W ocenie uprawnień i odznak turystycznych PTTK uwzględniane są odznaki zawarte w Regulaminie OMTTK według przyjętej tam punktacji.

 

Ocenie podlegają najwyższe stopnie odznak turystyki kwalifikowanej, punktowane są one następująco:

 

 • stopień popularny: 1 punkt,
 • stopień mały brązowy: 2 punkty,
 • stopień mały srebrny: 3 punkty,
 • stopień mały złoty: 4 punkty,
 • duże odznaki: 5 punktów,

 

Dziecięca Odznaka Turystyczna, Odznaka Disney i PTTK, „Siedmiomilowe Buty” po 2 punkty za każdy stopień (tylko uczniowie szkół podstawowych), Turystyczna Rodzinka, Turysta Junior-Juniorka po 2 punkty.

 

Odznaki regionalne: za każdy stopień po 1 punkcie, ale maksymalnie 2 punkty za daną odznakę.

 

Podstawą przyznania punktów są zweryfikowane książeczki i legitymacje zdobytych odznak, które uczestnicy konkursu przedstawiają w dniu przeprowadzania eliminacji  wraz z wykazem uprawnień i odznak turystycznych PTTK (wzór określa załącznik nr 2 do regulaminu).

 

W konkursie Zespół może uzyskać maksymalnie 30 pkt. turniejowych.

 

 

 

§ 5

 

LITERATURA

 

 • mapy turystyczne obejmujące obszar woj. dolnośląskiego z tekstem na odwrocie,
 • przewodniki J. Czerwińskiego, „Sudety Zachodnie”, „Sudety” i „Dolny Śląsk”,
 • M. Staffa, „Sudety w pytaniach i odpowiedziach”,
 • Inne przewodniki turystyczno-krajoznawcze dot. woj. dolnośląskiego,
 • K. Janicki, „Turystyczny poradnik medyczny”, Wyd. Lekarskie PZWL, „Medycyna w plecaku”,
 • Vademecum: „Turysty Pieszego”, „Turysty Górskiego”, „Turysty Kolarza”,
 • Kazanecki „Terenoznawstwo dla harcerzy” i inne książki ze znakami topograficznymi,
 • Wybieram wędrowanie i Rodzinne wędrowanie – publikacje wydane przez ZG PTTK
 • „Kanon Krajoznawczy Polski” pod red. Włodzimierza Łęckiego wyd. PTTK „Kraj” 2005 (bądź wydanie na CD lub wersja elektroniczna na www.kanon.pttk.pl).
 • „Parki Krajobrazowe województwa dolnośląskiego – przewodnik” – wyd: Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF – Wrocław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Konkurencje eliminacji powiatowych są realizowane według zasad opracowanych na podstawie założeń Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK. http://mlodziez.pttk.pl/2020-swidnica/444-xlviii-omttk-komunikat-organizacyjny-nr-1                                1. Zgłoszenia do eliminacji powiatowych należy przesłać (na dołączonej karcie zgłoszeń - załącznik nr 1 do regulaminu) na adres : SP 8  email: sekretariat.sp8@gmail.com                              do 27 marca 2024 r.

 

Pytania: Marlena Zięba, e-mail: ziebama@poczta.onet.pl tel. kontaktowy  504 419 795

 

                Zbigniew Curyl, e-mail: zcuryl@vp.pl tel. 604 181 910

 

2. Regulamin eliminacji powiatowych i druki załączników są do pobrania na stronie internetowej http://pttk.swidnica.pl

 

3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania: przyborów do pisania i rysowania (długopis, ołówek, gumka, linijka, kątomierz) oraz obowiązkowo legitymacji szkolnej, lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość uczestnika i rok urodzenia.

 

4. Zwycięska drużyna w każdym pionie wiekowym uzyskuje awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w dniach 18-19 maja 2024 r. w Prochowicach.

 

5. Każdy z uczestników Turnieju oraz jego rodzic(e) lub opiekun(owie) prawny(i) podpisuje oświadczenie o:

 

• zapoznaniu się z regulaminem OMTTK i zapoznaniu się z regulaminem el. powiatowych.

 

• stanie zdrowia umożliwiającym wzięcie udziału w poszczególnych konkurencjach.

 

• Zapoznaniu się z klauzulą o ochronie danych osobowych.

 

Opiekunowie zespołów przedkładają podpisane oświadczenia w momencie rejestracji zespołu,

 

6. Za bezpieczeństwo poszczególnych uczestników odpowiedzialni są ich opiekunowie.

 

7. Na etapie powiatowym wszystkie drużyny otrzymują dyplomy uczestnictwa, a najlepsze  nagrody i upominki ufundowane przez organizatora, ew. innych sponsorów.

 

8. We wszystkich nie ujętych sprawach obowiązuje regulamin OMTTK PTTK, zatwierdzony przez ZG PTTK.

 

9. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

 

10. Planowane zakończenie około godz. 14.00.

 

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość wnoszenia korekt w regulaminie w celu sprawnego przebiegu konkursu.

 

                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                        Koordynator Imprezy

 

                                                                                                          Marlena Zięba

XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy PTTK - Finał Centralny ŚWIDNICA 16-19 czerwca 2022 r.


https://omttk.pttk.swidnica.pl/

ARCHIWUM

XLVIII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy eliminacje powiatowe - Świdnica 2020

Pliki do pobrania:

Regulamin

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Karta zespołu OMTTK PTTK

Karta oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK

Komunikat organizacyjny numer 1

XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - Krajoznawczy eliminacje powiatowe - Świdnica 2019

Pliki do pobrania:

- Regulamin

- Oświadczenie rodzica/opiekuna

- Karta zespołu OMTTK PTTK

Karta oceny uprawnień i odznak turystycznych PTTK

 

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI POWIATOWYCH

 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

 

Eliminacje Powiatowe

 

06 kwietnia 2019 r. – Świdnica
Organizatorem przedsięwzięcia było Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Świdnicy. Realizatorem bezpośrednim był Młodzieżowy Dom Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego i Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środków Powiatu Świdnickiego w ramach realizacji zadania publicznego (Art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z umową z dnia 25.03.2019 i  środków własnych PTTK Oddziału w Świdnicy..

 

Współorganizatorzy:
Życzliwej pomocy i patronatu udzielił Starosta Powiatu Świdnickiego.                                                            Wsparcia udzielili:
• Urząd Miasta Swidnica
• Urząd Gminy Świdnica
• Urząd Miasta i Gminy Strzegom
• Nadleśnictwo Świdnica

Skład osobowy ekipy organizatorów:
W gronie organizatorów znaleźli się członkowie, działacze i sympatycy Oddziału PTTK w Świdnicy:
• Zbigniew Curyl – prezes ZO PTTK w Świdnicy - komandor turnieju,
• Paweł Idzik z Lubomierza, Przodownik InO, koordynator Finału Wojewódzkiego OMTTK – sędzia główny turnieju,                                                                                                                                                                                    • Wojciech Król z Lwówka Śl, Przodownik InO, koordynator Finału Wojewódzkiego OMTTK - autor testów krajoznawczego, 
• Krzysztof Krystyniak, Skarbnik ZO PTTK w Świdnica, Przodownik GOT i OTP – sprawy finansowe, sędzia konkurencji „ocena uprawnień i odznak turystycznych”,
• Leszek Matus, pracownik działu imprez MDK – sprawy logistyczne. autor i sędzia konkurencji „rowerowy tor przeszkód”,
• Wioletta Ziobrowska, Przewodnicząca Oddziałowei Komisji Pieszej i Krajoznawczej, Przodownik OTP – autor konkurencji „zabytki i atrakcje turystyczne województwa dolnośląskiego, sędzia testu krajoznawczego w Sali nr 1                                                                                                                                                                     ● Mariola Makarska – Janicka – sędzia testu krajoznawczego w sali nr 2                                                                                                                 ● Honorata Król z Lwówka Śl. – sędzia testu krajoznawczego w sali nr 3
• Adam Brożbar, pracownik działu imprez MDK – oprawa graficzna, obsługa komputerowa, sprawy logistyczne,
• Dawid Pszeniczka, Znakarz PTTK – budowniczy trasy, autor mapki i sędzia główny questu,
• Monika Drozdowska, pracownik Nadleśnictwa Świdnica – autor i sędzia konkurencji „Rośliny w Nadleśnictwie Świnica”,
• Józef Kawałko, Przewodnik Sudecki PTTK – autor i sędzia konkurencji „Minerały”,
• Joanna Jaskula, Prezes Koła PTTK „Pszczoły i Trutnie”, Przodownik OTP – Obsługa sekretariatu turnieju, przygotowanie słodkiego poczęstunku,
• Ewa Matyszczyk – Borońska, Członek Zarządu Koła PTTK „Pszczoły i Trutnie”, Przodownik OTP – Obsługa sekretariatu turnieju, przygotowanie słodkiego poczęstunku,
• Kinga Hruszowiec – członek Koła PTTK „Pszczoły i Trutnie”, Przodownik OTP – Obsługa sekretariatu turnieju, przygotowanie słodkiego poczęstunku,
• Angelika Borońska – pomocnik do spraw organizacyjnych,

 

 

 

                                                                                                   Studenckie Koło Przewodników Sudeckich

 

                                    ul. Skrzydlata 27/5

 

                                     54-129 Wrocław 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI POWIATOWYCH

 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego PTTK

 

 

 

1. W organizowanych przez nas eliminacjach brało udział 27 osób, w tym 9członków PTTK, z tego:

 

w kategorii szkół podstawowych 5 zespołów, 15uczestników,

 

w kategorii gimnazjów 3zespoły, 9 uczestników,

 

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 1 zespół 3 uczestników.

 

2.  Eliminacje odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Mieczysława Kozara – Słobódzkiego w Świdnicy, ul. Nauczycielska 2

 

3.  Drużyny w następujących składach wygrały eliminacje i będą uczestniczyć w następnym etapie OMTTK:

 

                   SZKOŁY PODSTAWOWE

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Agata Hruszowiec

Natalia Józefiak

Piotr Kowalski

 

 

 

Drużyna reprezentuje: Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy

 

Opiekun drużyny: Zbigniew Curyl 

 

Tel.: 604 18 19 10;  email: zcuryl@vp.pl

 

                    GIMNAZJA

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Konrad Jaskuła

Sandra Matyszczyk

Zuzanna Pietrukiewicz

 

Drużyna reprezentuje: Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy

 

Opiekun drużyny: Zbigniew Curyl 

 

Tel.: 604 18 19 10;  email: zcuryl@vp.pl

 

                       PONADGIMNAZJALNE

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Weronika Wąsowska

Aleksandra Hajduk

Weronika Solska

 

 

 

Drużyna reprezentuje: III Liceum Ogólnokształcące w Swidnicy                                      

 

Opiekun drużyny: Mariola Makarska - Janicka

 

Tel.: 512 213 536              e-mail:

 

 

 

4. Ewentualny udział drużyny która zajęła w eliminacjach II miejsce w swojej  kategorii lub gospodarz.

 

                                                          

 

                                                               KATEGORIA-

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Amelia Jaskuła

Dominik Rużowski

Andżelika Stępniowska

 

 

 

Drużyna reprezentuje: Koło Turystyczne PTTK „ToTuToTam” przy Młodzieżowym Domu Kultury w Świdnicy

 

Opiekun drużyny: Zbigniew Curyl 

 

Tel.: 604 18 19 10;  email: zcuryl@vp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Krótka charakterystyka eliminacji, informacja o przeprowadzonych konkurencjach praktycznych:

 

    Eliminacje Powiatowe XLVIII OMTTK odbyły się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Mieczysława Kozara Slobódzkiego w Świdnicy w dniu 6. 04. 2019 r. w godzinach od 9.00  do 14.30. podczas rejestracji druzyn w sekretariacie turnieju każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy znaczek i mógł poczęstowac się cukierkami. Po uroczystym otwarciu, przy pięknej pogodzie w amfiteatrze MDK, którego dokonali Zbigniew Curyl – komandor turnieju i Paweł Idzik – sędzia główny turnieju przystąpiono do  rozgrywania konkurencji turniejowych;

 

 1. Ocena uprawnień i odznak turystycznych. Przeprowadził Krzysztof Krystyniak, Skarbnik ZO PTTK w Świdnica, Przodownik GOT i OTP, członek TRW OTP. Do konkurencji dopuszczono wszystkich uczestników, bez egzekwowania legitymacji PTTK. Przyznano indywidualne nagrody: w kat. SP: dla Ameli Jaskuły – 122 pkt, w kat szkół gimnazjalnych Konrad Jaskuła – 127 pkt . Łącznie posiadanie uprawnień i odznaki turystycznych udokumentowało 18 osób. Protokół w załączeniu.
 2. Test wiedzy: odbywał się w trzech salach z podziałem osób z drużyn na a,b,c, tak, abu z jednej drużyny przedstawiciel był w każdej sali. Pytania i karty odpowiedzi rozdał sędzia główny. Po upływie regulaminowego czasu trzyosobowa komisja pod nadzorem sędziego głównego sprawdziła poprawność odpowiedzi o odrębnym pomieszczeniu. Przyznano nagrody indywidualne za największą liczbę zdobytych punktów w teście: W kat. SP – Piotr Kowalski, w kat. szkół gimnazjalnych – Konrad Jaskuła, w kat. szkół ponadgimnazjalnych – Weronika Solska. Zestawy pytań dla szkłó podstawowych i gimnazjalnych w załączeniu. Protokół w załączeniu .
 3. Turystyczne ABC: „Znajomość atrakcji i zabytków Dolnego Śląska”. Konkurencja została przeprowadzona drużynowo. Kazda z drużyn miała do odgadnięcia 20 slajdów, Za każdą pełną, prawidłową odpowiedź na pytanie można było uzyskać 2 pkt. W sumie drużyna – 20 pkt turniejowych. Przyznano wyróżnienie dla drużyny „ToTuToTam” B
 4. Turystyczne ABC: „Znajomość roślin Nadleśnictwa Świdnica”. Konkurencja została przeprowadzona przez pracownika Nadleśnictwa Świdnica. Konkurencja została przeprowadzona drużynowo. Kazda z drużyn miała do odgadnięcia 20 slajdów, Za każdą pełną, prawidłową odpowiedź na pytanie można było uzyskać 2 pkt. W sumie drużyna – 20 pkt turniejowych. Przyznano wyróżnienie dla drużyny „ToTuToTam” G
 5. Turystyczne ABC: „Znajomość skal i minerałów”: Konkurencja została przeprowadzona przez pasjonata i kolekcjonera skał i minerałów, kamieni szlachetnych i wszelkich skamielin Józefa Kawałko. Konkurencja została przeprowadzona drużynowo. Każda z drużyn miała do odgadnięcia 10 nazw fragmentów i przyporządkowania ich odpowiednio do skal i minerałów Za każdą pełną, prawidłową odpowiedź na pytanie można było uzyskać 2 pkt. W sumie drużyna – 20 pkt turniejowych. Przyznano wyróżnienie dla drużyny „ToTuToTam” B
 6. Turystyczne ABC: „Quest”: Konkurencja została przeprowadzona w parku im. Krasickiego w Świdnicy w odległości 150 m. od MDK, przez pasjonata i uczestnika Geokeszingu. Nie był to czyst quest lecz „krzyżówka” Marszy na Orientację, gry azymutowej, geokeszingu i podchodów. Uczestnicy mieli pokonać trase w limicie czasowym 20 min, na podstawie mapy, kompasu i azymutów odnaleźć skrytki, pobrać literę i ułożyć hasło „KOZAR” wg klucza podanego w ostatnim punkcie kontrolnym.
 7. Rowerowy tor przeszkód: Konkurencja została przeprowadzona zgodnie z regulaminem OMTTK (załącznik nr 1) i składał się z 12 przeszkód bez limitu czasowego. Konkurencja została przeprowadzona na posesji MDK. Nagrodzono za „prawie” bezbłędny przejazd Szymona Świdera z 10 ŚDH „Mrówkojady” z Hufca Świdnica.

 

 

 

Całość turnieju przebiegała w spokojnej atmosferze, przy pięknej, słonecznej atmosferze. Podczas uroczystego zakończenia imprezy wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy, upominki turystyczne (kompasy, torebki rowerowe, światła rowerowe, czołówki, koszulki, i wiele gadżetów promujących gminy: miejską Świdnica, wiejską Świdnica, Strzegom i oddział PTTK w Świdnicy. Zwycięskie drużyny we wszystkich kategoriach otrzymały puchary i medale okolicznościowe OMTTK. Nie wniesiono protestów i zastrzeżeń

 

                                                                                  

 

                                                                                   Komandor turnieju Zbigniew Curyl

WCZEŚNIEJSZA EDYCJA

Pliki do pobrania:

- Komunikat OMTTK

- Regulamin

- Karta Oceny

- Oświadczenie rodzica/opiekuna

- Protokół z eliminacji

WYNIKI

Karta do kroniki


GALERIA ZDJĘĆ Z KONKURSU


created by Grupa BroNET