BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Komisja Piesza > Protokół posiedzenia Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, odbytego w dniu 20.05.2023 r. w Legnicy
17.07.2023r.
Protokół posiedzenia Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej, odbytego w dniu 20.05.2023 r. w Legnicy

Protokół posiedzenia Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej,
odbytego w dniu 20.05.2023 r. w Legnicy

 

Program zebrania:

1. Omówienie XX Złazu (ref. Czesław Szmelter)

2. Podział zadań DZTP między poszczególnych członków Zespołu (ref. Mieczysław Balowski)

3. Omówienie Zlotu PTP 14–15.10.2023 r. (ref. Mieczysław Balowski)

4. Dyskusja na temat wstępnego planu działania na rok 2024

5. Sprawy różne

 

W zebraniu wzięli udział: Mieczysław BALOWSKI, Andrzej BERCZYŃSKI, Mirosław GONTKOWSKI, Wiktor GUMPRECHT, Iwona KOWALCZYK, Tadeusz KOZAK, Wojciech KRÓL, Tadeusz SŁAWIŃSKI, Julian SZYMSZON oraz Jacek POTOCKI i Czesław SZMELTER.

Nieobecni byli: Zbigniew CURYL, Barbara PIEKIELNY, Iwona ZIELIŃSKA, Wioletta ZIOBROWSKA (nieobecność usprawiedliwiona).

 

Podjęte uchwały i wnioski:

Przewodniczący DZTP powitał na posiedzeniu Zespołu kol. Jacka Potockiego, przewodniczącego Rady Porozumienia Oddziałów PTTK Dolnego Śląska. Wyraził podziękowanie członków Zespołu za zainteresowani się działalnością turystów pieszych na Dolnym Śląsku.

Ad 1. Kol. Czesław Szmelter przedstawił program 20 Złazu. W związku z tym, że ze Złazem związane są koszty, a kol. Czesław Szmelter nie uzgodnił ich z Oddziałem PTTK w Legnicy, koszty zgodził się pokryć Oddział Ziemi Prochowickiej, który również włączy się w organizacje zakończenia Złazu. W związku z tym komandorem Złazu jest kol. Czesław Szmelter, a współorganizatorem Oddział PTTK Ziemi Prochowickiej. Wcześniej pisma do Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz do lokalnej telewizji zostały wysłane z ramienia Dolnośląskiego Zespołu Turystyki Pieszej. Zarówno Prezydent, jak i Telewizja Bolesławiec wyrazili zgodę na objęcie Złazu patronatem, a także udostępnienie Ratusza w sobotę dla uczestników 20 Złazu.

Ad 2. Przewodniczący Zespołu nawiązała do wcześniej przesłanych materiałów odnośnie zakresu działań poszczególnych członków Zespołu.

Przewodniczący Zespołu przedstawił propozycję podziału członków Zespołu na podzespołu związane z określonym zakresem działań. Każdy podzespół miałby przedstawić efekty swojej pracy na poszczególnych naradach czy zlotach PTP, organizowanych przez DZTP.

Podzespoły:

  1. Szlaków turystycznych nizinnych i znakarzy (Wiktor Gumprecht + Mirosław Gontkowski):

– Dokumentacja szlaku (w tym zgody od władz administracyjnych),

– Data ostatniego odnowienia szlaku,

– Opieka nad szlakiem.

  1. Kontaktu z OKTP i terenowymi referatami weryfikacyjnymi (Iwona Zielińska + Andrzej Berczyński):

– w których oddziałach działają komisje,

– składy OKTP,

– sprawozdania OKTP,

– terenowe referaty weryfikacyjne (uprawnienia TRW),

– sprawozdanie za ostatni rok i wniosek o zatwierdzenie TRW na następną kadencję.

  1. Weryfikacji przodowników TP (Julian Szymszon + Tadeusz Kozak):

– spis przodowników TP w poszczególnych oddziałach,

– spis przodowników TP z wyszczególnieniem regionów, na które mają uprawnienia,

– sprawozdania przodowników.

  1. Egzaminów dla ubiegających się o uprawienia przodowników TP lub je rozszerzających (Tadeusz Sławiński + Barbara Piekielny):

– sprawdzenie prawidłowości zgłoszeń przodowników złożonych w KTP,

– przygotowanie tekstów egzaminacyjnych,

– współpraca z przedstawicielem KTP ZG PTTK podczas przeprowadzania egzaminu,

– dokumentacja egzaminacyjna.

  1. Historii DZTP (Wioletta Ziobrowska + Wojciech Król + ewent. Mieczysław Balowski):

– zebranie materiałów wszystkich imprez organizowanych przez DZTP (Złoty, Złazy, Narady).

Pozostaje problem otwarty turystyki pieszej wśród młodzieży i krajoznawstwo w imprezach pieszych. Nad tym problemem podyskutujemy na kolejnym posiedzeniu DZTP.

Przewodniczący zaproponował także, aby podzielić opiekę nad imprezami, organizowanymi przez DZTP: narady – Zbigniew Curyl, złazy – Iwona Kowalczyk, zloty – Mieczysław Balowski. Ponadto zaproponował, aby za kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK był odpowiedzialny kol. Zbigniew Curyl.

Przewodniczący zaproponował także, aby uruchomić stronę internetową DZTP PTTK. Zobowiązał się taką stronę uruchomić bez kosztów dla Zespołu, natomiast za aktualizację strony internetowej DZTP odpowiedzialna byłaby kol. Barbara Piekielny.

Przewodniczący prosił, aby to przemyśleć i na następnym posiedzeniu Zespołu wnieść ewentualne zmiany. Wszyscy członkowie Zespołu przyjęli podział DZTP na podzespołu i ich skład. Jedynie kol. Wojciech Król zgłosił, że nie może podjąć się tych obowiązków, ponieważ ma wiele innych zajęć, które uniemożliwią mu wywiązanie się z nich. W związku z tym przewodniczący DZTP zaproponował, aby przemyślał swój udział w Zespole, ponieważ podobnie jak pozostali powinien brać czynny udział w pracach Zespołu na rzecz rozwoju turystyki pieszej na Dolnym Śląsku.

Ad 3. Kol. Mieczysław Balowski przedstawił program 58 Zlotu PTP. Zakończenie odbyłoby się w schronisku młodzieżowym Osiecznicy. Natomiast w pierwszy dzień zwiedzilibyśmy Pałac w Rokosowie, o ile skończy się remont pałacu do końca września, Sanktuarium Święta Góra w Gostyniu, Muzeum Gorzelnictwa w Turwi, Zamek w Racocie. Drugiego dnia zwiedzilibyśmy: Wiatrak w Osiecznicy, Zamek w Radzyniu lub w Trzeboszu oraz przejść do wieży Jagodna 2. Wyjazd będzie ze stacji PKP Szczedrzykowice o godz. 9.45 i z Prochowic o godz. 10.00. O ile uda się zorganizować w tym terminie wystawę fotograficzną „Dolny Śląsk w latach sześćdziesiątych XX wieku”, to będzie możliwość również zwiedzenia tej wystawy.

Termin Zlotu był ustalony w 2019 r. na posiedzeniu DZTP na trzeci weekend października. Jednak ze względu na pokrycie się terminu naszego zlotu ze zlotem przodowników turystyki górskiej, a niektórzy z nas chcieliby wziąć udział w obu zlotach, proponuję przenieść go – choćby w tym roku – na drugi weekend października, ponieważ górale już wywiesili termin swojego zlotu na 21-22.10.2023 r.

Kol. Wiktor Gumprecht zwrócił uwagę, aby znaczki na Zloty PTP były metalowe. Wprawdzie to podnosi koszt udziału w Zlocie, ale jest odpowiednie dla rangi imprezy. Wprawdzie niektórzy członkowie DZTP zwracali uwagę na wzrost kosztów odznaki metalowej w tym roku, to jednak większość uznała wniosek kol. Wiktora Gumprechta za słuszny.

Ad 4. Poza imprezą 6 x Dolny Śląsk nie mamy zgłoszenia ze strony żadnego Oddziału PTTK organizacji jakiejkolwiek imprezy w roku 2024. Wstępnie Wiosenną Naradę w 2024 r. zgodził się zorganizować kol. Wiktor Gumprecht, ale to będzie uszczegółowione na posiedzeniu w Prochowicach. Taka sytuacja jest zrozumiała, biorąc pod uwagę początek kadencji DZTP.

Ad 5. Kol. Mieczysław Balowski zaproponował, aby zamiast posiedzenia przed złazem organizować posiedzenie w dowolną sobotę w jednym z Oddziałów PTTK na Dolnym Śląsku, w których komisja turystyki pieszej albo nie działa, albo słabo działa. Oczywiście takie posiedzenie odbyłoby się tylko tam, gdzie działają przodownicy turystyki pieszej. W ten sposób chciałby wzmocnić pozycję przodowników turystyki pieszej w tym Oddziale. Wcześniej jednak byłoby to uzgodnione z prezesem danego Oddziału. Ten problem warto jeszcze przedyskutować na następnych posiedzeniach.

Kol. Mieczysław Balowski zauważył, że na ostatnim posiedzeniu Porozumienia Oddziałów PTTK Dolnego Śląska zwrócono uwagę na istnienie odznak turystycznych, które można zdobyć na tym samym teren, dlatego zaproponował, aby kol. Iwona Kowalczyk przyjrzała się odznakom regionalnym Oddziałów PTTK Dolnego Śląska.

Kol. Julian Szymszon i kol. Tadeusz Kozak przedstawili weryfikację przodowników TP oddziałów wrocławskich. Jednak brakuje podobnych weryfikacji innych oddziałów.

Kol. Jacek Potocki podziękował za możliwość udziału w posiedzeniu DZTP. Teraz rozumie starania Zespołu (i nie tylko DZTP) o włączenie działań DZTP do zakresu działań Porozumienia Oddziałów PTTK Dolnego Śląska.

Na tym posiedzenie zakończono.

Prochowice, 20.05.2023 r.

created by Grupa BroNET