BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Komisja Górska > REGULAMIN KOMISJI GÓRSKIEJ ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK W ŚWIDNICY
03.04.2014r.
REGULAMIN KOMISJI GÓRSKIEJ ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK W ŚWIDNICY

         

REGULAMIN
KOMISJI TURYSTYKI GÓRSKIEJ
ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK w ŚWIDNICY

I. Postanowienia ogólne

                  § 1

Komisja Turystyki Górskiej, zwana dalej w skrócie KTG, jako komisja stała Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Świdnicy, jest jego organem fachowym w sprawach związanych z turystyka górską i turystycznym zagospodarowaniem gór.

                  § 2

KTG działa na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 8 i art. 33 Statutu PTTK, § 22 pkt 1-5 i uchwalonego przez siebie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTTK.

                  § 3

Siedzibą KTG jest biuro Zarządu oddziału PTTK w Świdnicy.

II. Zakres działania

                  § 4

Do zakresu działania KTG należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie turystyki górskiej, a w szczególności fachowe doradztwo Zarządowi Oddziału PTTK dotyczące kształtowania polityki Towarzystwa w kwestiach turystyki górskiej oraz koordynacji pracy kół i klubów górskich Oddziału PTTK w Świdnicy afiliowanych przy Oddziałową KTG.

                  § 5

KTG w ramach udzielonych pełnomocnictw może występować w imieniu Zarządu Oddziału PTTK do właściwych władz.

                  § 6

KTG sporządza plany pracy na okres kadencji ujmując w nich zadania do realizacji. Plany pracy podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTTK.

                  § 7

Do KTG należy:

 1. Realizowanie zadań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu Oddziału PTTK, uchwał Zarządu Oddziału PTTK oraz Oddziałowej Narady Aktywu Górskiego,
 2. Inspirowanie działalności członków kół PTTK należących do Oddziału w Świdnicy oraz wykorzystywanie ich potencjału.
 3. Współudział w planowaniu, koordynacji i nadzorze nad turystycznym zagospodarowaniem obszaru gór, pogórzy i przedgórzy należących terytorialnie do Oddziału PTTK w Świdnicy, m.in. w zakresie inwestycji turystycznych,
 4. Przedstawianie władzom wniosków i opinii dotyczących zagospodarowania turystycznego obszarów górskich z punktu widzenia interesów turystyki,
 5. Kształtowanie wzorców właściwych postaw i zachowań związanych z aktywnością turystyczną,
 6. Inspirowanie i prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia kultury uprawiania turystyki w górach i popularyzowania o nich wiadomości,
 7. Rozwijanie wszelkich form działania związanych z ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego gór uwzględniających rozwój turystyki i krajoznawstwa,
 8. Prowadzenie prac związanych z wytyczaniem i znakowaniem szlaków turystycznych w górach, na pogórzach i przedgórzach z terenu działalności Oddziału PTTK w Świdnicy, ustalanie ich przebiegu, kontrola stanu znakowania i wykonania prac znakarskich,
 9. Prowadzenie oddziałowej, komputerowej kartoteki górskich szlaków turystycznych, szkolenie znakarzy, wnioskowanie o nadawanie im uprawnień, prowadzenie ewidencji znakarzy z terenu Oddziału,
 10. Organizowanie informacji dla turystów o schroniskach górskich PTTK,
 11. Analizowanie struktury ruchu turystycznego i potrzeb turystów zakresie bazy noclegowej w górach, i wnioskowanie do władz zwierzchnich w tej sprawie.
 12.  Szkolenie kandydatów na przodowników turystyki górskiej PTTK, organizacja egzaminów i o nadawanie i rozszerzania uprawnień przez komisje egzaminacyjne powoływane przez KTG Zarządu Głównego, a także wnioskowanie o mianowanie Honorowych Przodowników Turystyki Górskiej, PTTK,
 13. Organizowanie i prowadzenie akcji zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK na podstawie ustanowionego i zatwierdzonego przez KTG ZG regulaminu GOT,
 14. Prowadzenie Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT w Świdnicy,
 15. Inspirowanie, prowadzenie i organizowanie sympozjów, seminariów oraz konferencji i spotkań na tematy związane z problematyką górską,
 16. Gromadzenie literatury i archiwaliów związanych z historia turystyki górskiej na terenie Oddziału, eksponowanie ich i upowszechnianie,
 17. Propagowanie innych materiałów o charakterze szkoleniowym, informacyjnym i popularyzatorskim,
 18. Współpraca z górskimi służbami ratowniczymi celem zapewniania i poprawy stanu bezpieczeństwa turystów w górach,
 19. Utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami oraz instytucjami w kraju i za granicą oraz reprezentowanie w nich Oddziału PTTK w ramach udzielonych pełnomocnictw,
 20. Wykonywanie innych prac i przedsięwzięć wnikających ze specyfiki zadań dotyczących turystyki górskiej oraz bieżących potrzeb.

                   § 8

KTG realizuje swoje zadania we współpracy z innymi komisjami i jednostkami Oddziału PTTK, które w zależności od potrzeb mogą być reprezentowane w KTG poprzez swoich przedstawicieli z głosem doradczym.

III. Struktura organizacyjna KTG

                   § 9

KTG jest organem społecznym pochodzącym z wyboru.

                   § 10

Liczebność KTG ustala się na 5 osób i wybiera na okres kadencji Zarządu Oddziału w Świdnicy PTTK.

                   § 11

KTG ma prawo kooptacji nowych członków na miejsca zwolnione w okresie kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

                   § 12

KTG wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub wiceprzewodniczących oraz sekretarza.

                   § 13

 1. Zebrania KTG zwoływane są przez przewodniczącego lub osobę przez niego upoważnioną w miarę potrzeb wynikających z zadań i specyfiki działania, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. O terminie posiedzenia i porządku obrad KTG zawiadamia Zarząd Oddziału PTTK.
 2. Prawo zwoływania zebrania KTG przysługuje również ZO PTTK.
 3. Uchwały KTG zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Uchwały KTG są przekazywane ZO PTTK.
 4. Uchwał KTG wymagają w szczególności następujące sprawy: zmiany w składzie osobowym KTG, zwołanie Oddziałowej Narady Aktywu Górskiego, przyjmowanie i oceny realizacji planów pracy oraz sprawozdań z działalności KTG, podział kompetencji miedzy członków KTG.
 5. Zebrania KTG są protokołowane, zaś dokumentacja działalności jest przechowywana w biurze ZO PTTK, a następnie archiwizowana.
 6. Obsługę biurową KTG zapewnia ZO PTTK w Świdnicy.

 

IV. Zasady tworzenia KTG

                   § 14

 KTG jest wybierana na okres kadencji ZO PTTK w głosowaniu tajnym na Oddziałowej Naradzie Aktywu Górskiego (ONAG). Zasady wyboru określa regulamin ONAG uchwalany przez KTG i zatwierdzony przez ZO PTTK

                   § 15

 1. Oddziałową Naradę Aktywu Górskiego zwołuje KTG w okresie do 3 miesięcy po Walnym Zjeździe Oddziału PTTK, zawiadomienia są rozsyłane przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem narady.
 2. W ONAG uczestniczą z głosem decydującym delegaci wybrani w sposób i liczbie określonej przez KTG na podstawie odrębnego regulaminu, o którym mowa w §14 niniejszego regulaminu.
 3. W ONAG uczestniczą z głosem doradczym członkowie ustępującej KTG o ile nie są delegatami, przedstawiciele władz Oddziału PTTK oraz zaproszeni goście.

                   § 16

 1. Oddziałowa Narada Aktywu Górskiego dokonuje oceny działalności KTG oraz ustala kierunki jej pracy na okres kadencji.
 2. Oddziałowa Narada Aktywu Górskiego dokonuje w glosowaniu tajnym wyboru Oddziałowej KTG.
 3. Uchwały Oddziałowej Narady Aktywu Górskiego zapadają zwykła większością głosów w obecności przynajmniej połowy wybranych delegatów.
 4. Uchwały Oddziałowej Narady Aktywu Górskiego podawane są do wiadomości Zarządu Oddziału PTTK.

                   § 17

Oprócz Oddziałowej Narady Aktywu Górskiego KTG może organizować roczne lub okresowe narady sprawozdawcze oraz zloty i narady aktywu górskiego z terenu Oddziału. Ich zadaniem jest analizowanie działalności PTTK w dziedzinie turystyki górskiej. Uchwały narad i zlotów są przekazywane do wiadomości KTG i stanowią formę konsultacji zamierzeń KTG ze społecznym aktywem turystyki górskiej.

V. Budżet KTG

                    § 18

KTG działa na podstawie wyodrębnionych środków finansowych stanowiących część budżetu ZO PTTK oraz może korzystać ze środków przyznanych na zadania zlecone, dotacje zewnętrzne oraz ze środków wypracowanych przez własną działalność.

VI. Przepisy końcowe

                    § 19

 1. Regulamin niniejszy został uchwalony przez KTG Uchwałą nr 1//2014 w dniu 23 marca 2014 r. oraz uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy w dniu 02 kwietnia 2014 (Uchwała ZO nr 6/19/2014).
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez ZO PTTK w Świdnicy.


created by Grupa BroNET