BIURO ZARZĄDU ODDZIAŁU CZYNNE W ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODZNAK) I CZWARTKI 16.00 - 18.00 (SPR. CZŁONKOWSKIE)Komisja Górska > ZEBRANIE AKTYWU GÓRSKIEGO ODDZIAŁU PTTK ŚWIDNICA 18.03.2014
08.04.2014r.
ZEBRANIE AKTYWU GÓRSKIEGO ODDZIAŁU PTTK ŚWIDNICA 18.03.2014

                                                                                                                 Świdnica 18.03.2014r.

 

 

                                                                   PROTOKÓŁ

              Z zebrania Aktywu Górskiego Oddziału PTTK w Świdnicy

 

        W dniu 18.03.2014 r. o godzinie 16.00 w sali nr 1 Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, w Świdnicy ul. Dluga 33 z inicjatywy Pawła Kuranta odbyło się zebranie Aktywu Górskiego z Oddziału PTTK w Świdnicy. Zebranie przebiegało wg. Następującego porządku:

  1. Naświetlenie aktualnej sytuacji Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Świdnicy,
  2. Omówienie II Zlotu Szlakiem Martyrologii „Osówka” 2014,
  3. Omówienie 28 Rajdu Minerały 2014,
  4. Omówienie 50 Rajdu Górskiego Oddziału,
  5. Omówienie i zatwierdzenie Regulaminu Komisji Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Świdnicy,
  6. Wybór Komisji Górskiej Oddziału PTTK w Świdnicy
  7. Naświetlenie planu pracy

       W zebraniu uczestniczyło 9 osób (lista obecności w załączeniu). Zebraniu przewodniczył kol. Z. Curyl – Prezes ZO. Po powitaniu i podpisaniu listy obecności realizowano porządek spotkania.

 

Ad.1. Prezes ZO Z. Curyl naświetlił aktualną sytuację Komisji Górskiej. Brak usytuowania naszej Komisji w wykazie Zarządu Głównego. Brak zatwierdzonego przez komisję Górską Zarządu Głównego naszego Terenowego Referatu Weryfikacyjnego. Powyższe oznacza, że działalność naszego TRW i KG jest nielegalna i tym należy tłumaczyć brak informacji z KGZG. Pilnym jest zatwierdzenie Oddziałowej KTG i TRW.

         Kol. Paweł Kurant zrelacjonował swoje starania i przebieg prac nad powołaniem Komisji Turystyki Górskiej. Oznajmił, że z powodu wzrostu obowiązków służbowych i zmiany profilu swojej pracy zawodowej zmuszony jest zaprzestać dalszej pracy nad tworzeniem KTG i  zrezygnować z funkcji, na którą został powołany na ostatnim zebraniu.  Zebrani, ustalili, że Komisja Turystyki Górskiej powinna zostać wybrana w głosowaniu na dzisiejszej Naradzie Aktywu Górskiego. Wszyscy zebrani wyrazili taką wolę. Na kolejnych Naradach nadal, jednak wszyscy chętni będą mogli składać akces udziału w tym gremium i poprzez kolejne wybory i glosowania zostanie uzupełniony jej skład aż do wymaganej regulaminem KTG liczby. Wystosowano wniosek do Zarządu Oddziału o zatwierdzenie takiego stanu KTG. Głosowano jednomyślnie za przyjęciem tego wniosku.

 

Ad. 2 Kol. Mariusz Wojciechowski przedstawił pismo do ZO w sprawie objęcia patronatem II ZLOTU SZLAKIEM MARTYROLOGII „OSÓWKA” 2014”, którego Organizatorem jest:

Podziemne Miasto Głuszyca Kompleks „Osówka”, Centrum Kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy, Klub Turystyczny „Zdobywcy” z Głuszycy Górnej.

Patronat honorowy nad imprezą sprawują: Burmistrz miasta Głuszyca Pani Alicja Ogorzelec oraz Dyrektor Janusz Barszcz – Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Zlot odbędzie się w terminie 10.05.2014r. (sobota) a jego celem jest: „ Uczczenie ofiar hitlerowskiego nazizmu i pamięć o martyrologii narodów.” Obecni pozytywnie wyrazili się o inicjatywie kol. Mariusza Wojciechowskjiego, członka naszego oddziału. Kol. Zbigniew Curyl przypomniał, że swoją pozytywną opinię w tej sprawie wyraziła Rada Programowa na spotkaniu w dniu 12 lutego 2014 Skierowano wniosek do ZO o podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.

 

Ad. 3 kol. Józef Kawałko przedstawił stan organizacji Rajdu Minerały. Wraz z Ewą Haitner – nauczycielem geografii w Gimnazjum nr 2 w Świdnicy będzie organizował Rajd Minerały w maju 2014 w oparciu o uczestników – uczniów tej szkoły. Rajd zostanie objęty patronatem KG O/Świdnica.

 

Ad 4.  Kol. Henryk Wołejko omówił stan przygotowań do 50 Rajdu Górskiego Oddziału. Powielono regulamin rajdu i zamieszczono go na stronie internetowej oddziału. Trwają zapisy w biurze oddziału i wpłaty na konto bankowe. Postulowano o możliwość wpłat gotówkowych do skarbnika kol. Stanisławy Połubienko. Z powodu braku pytań do Komandora Rajdu przystąpiono do realizacji kolejnych punktów zebrania.

 

Ad. 5 Kol. Paweł Kurant przedstawił projekt Regulaminu Oddziałowej Komisji Górskiej Zarządu Oddziału PTTK w Swidnicy. Powstał on na podstawie Regulaminu Komisji Górskiej Zarządu Głównego PTTK. Po odczytaniu i krótkiej dyskusji zebrani zatwierdzili regulamin jednomyślnie. Stanowi on załącznik do niniejszego protokołu.

 

Ad 6. Przystąpiono do wyborów Komisji Turystyki Górskiej przy Oddziale w Świdnicy. Z Sali padły kandydatury: Krzysztofa Parucha, Henryka Wołejko, Józefa Kawałko, Mariusza Wojciechowskiego i Zbigniewa Biliczaka. Kol. Józef Kawałko i Zbigniew Biliczak nie wyrazili zgody na kandydowanie. Zebrani jednomyślnie i jednogłośnie wybrali osoby funkcyjne w KTG:

  • kol. Krzysztof Paruch – Przewodniczący Komisji Turystyki Górskiej ZO w Ś-cy,
  • kol. Henryk Wołejko – Zastępca Przewodniczącego KTG ZO w Ś-cy,
  • kol. Mariusz Wojciechowski – Sekretarz KTG Zo w Ś-cy,

Wystosowano wniosek do Zarządu Oddziału o zatwierdzenie składu KTG. Głosowano jednomyślnie za przyjęciem tego wniosku.

 

Ad 7. Zarząd przedstawił zarys planu pracy, imprez i rajdów, którymi się zajmie w roku 2014:

- 11.05.2014 – Przygotowanie konkurencji i quizu krajoznawczego w trakcie 47 Zlot Turystów Na Wielkiej Sowie

- 30.05.2014 – 28 Rajd Minerałów dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Świdnicy

- 22 – 26.08.2014 - 50 RAJD GÓRSKI ODDZIAŁU PTTK Świdnica Beskid Żywiecki

- 19.10.2014 – Przygotowanie Turnieju rekreacyjno – sportowego Kół PTTK Oddziału Świdnica w ramach 38 JESIENNEGO ZLOTU TURYSTÓW ŚWIDNICKICH NA ŚLĘŻY.

 

   Na tym zebranie zakończono.

 

 

 

Przewodniczący Zebrania                                                            Przewodniczący KG O/Świdnica

created by Grupa BroNET