Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZĄDU ODZIAŁU PTTK CZYNE W ŚRODY I CZWARTKI W GODZ. 16.00 - 18.00
Oddział PTTK w Świdnicy > WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY ODDZIAŁU PTTK W ŚWIDNICY
06.06.2022r.
WALNY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY ODDZIAŁU PTTK W ŚWIDNICY

ZARZAD ODDZIAŁU PTTK W ŚWIDNICY

serdecznie zaprasza

WSZYSTKICH CZŁONKÓW PTTK NASZEGO ODDZIAŁU 

w dniu 11.06.2022r. (sobota)

na

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK w Świdnicy

które odbędzie się w

Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych 

 Rynek  39 ( wejście obok informacji turystycznej)

Sala konferencyjna nr 11,  II piętro w  Świdnicy..

                                   - godz.10.00 -  pierwszy termin

                                   - godz.10.15 -  drugi termin

 

 

 

 

Porządek Obrad

Zjazdu Oddziału PTTK w Świdnicy

w dniu 11.06. 2022 roku

 

 1. Otwarcie obrad Zjazdu Oddziału PTTK , powitanie delegatów oraz gości.
 2. Wybór Prezydium obrad Zjazdu: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad Zjazdu.
 4. Zatwierdzenie regulaminu obrad Zjazdu.
 5. Wręczenie odznaczeń  i wyróżnień członkom  PTTK
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jako obowiązującego w naszym oddziale Statutu PTTK oraz uchylenie  Statutu  Oddziału dotychczas obowiązującego  ( z dnia 16.05.2013r.)
 7. Wybór Komisji (2-3 osobowych):

1)       Mandatowej Zgromadzenia,

2)       Wyborczej Zjazdu

3)       Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu,

4)       Skrutacyjnej  do przeprowadzenia wyborów władz,

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PTTK.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK.
 3. Sprawozdanie Komisji Mandatowej Zjazdu ustalenie prawomocności Zjazdu Oddziału.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu Oddziału PTTK, Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK .
 5. Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK w sprawie udzielenia  absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału PTTK.
 6. Prezentacja kandydatów do władz Oddziału PTTK i delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK.
 7. Dyskusja nad kierunkami działania Oddziału PTTK w latach 2022 – 2025.
 8. Wybory władz Oddziału PTTK i delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK województwa dolnośląskiego.
 9. Ukonstytuowanie się władz Zarządu i komisji rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdu Oddziału PTTK.
 11. Zakończenie obrad Zjazdu Oddziału PTTK.

 

                                      

 

REGULAMIN OBRAD ZJAZDU ODDZIAŁU PTTK W ŚWIDNICY

ZWOŁANY NA DZIEŃ 11.03.2022R

Regulamin niniejszy opracowano na podstawie:

 1. 1.     Statutu Oddziału PTTK,
 2. 2.     Uchwały nr 171/XIX/2020 ZG PTTK z dnia 4 lipca 2020 roku w sprawie Ordynacji Wyborczej,
 3. Uchwały Zarządu Oddziału PTTK w Świdnicy  nr 71/1/2022 z dnia 10.03.2022r w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo wyborczej w jednostkach Oddziału oraz zwołania Zjazdu Oddziału

Udział w Zjeździe Oddziału
§ 1

 1. W Zjeździe Oddziału udział biorą z głosem decydującym delegaci z ważną legitymacją członkowską PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, wybrani wyłącznie na walnych zebraniach kół i klubów według rozdzielnika uchwalonego przez zarząd oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym określonym w § 17 Ordynacji Wyborczej albo wszyscy członkowie oddziału, z zastrzeżeniem art. 13, ustęp 2-4 Statutu PTTK.
 2. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem doradczym Członkowie Honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK, członkowie ustępujących władz oddziału, przewodniczący komisji i zespołów zarządu oddziału, opiekunowie szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych oraz inne osoby zaproszone, o ile nie są delegatami.

§ 2

Dokumentem upoważniającym do uczestnictwa w Zjeździe Oddziału jest ważną legitymacją członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK, a w przypadku gości zaproszenie.

Prawomocność Zjazdu Oddziału
§ 3

 1. Zjazd Oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.
 2. Przed rozpoczęciem obrad Zjazdu Oddziału delegaci są obowiązani podpisać listę obecności i pobrać mandaty. Obrady rozpoczynają się o godzinie wyznaczonej w zaproszeniu na Zjazdu Oddziału.

§ 4

 1. Zjazd Oddziału jest prawomocny w pierwszym terminie, jeżeli Komisja Mandatowa stwierdzi, że bierze w nim udział co najmniej połowa delegatów wybranych na ten Zjazd na zebraniach kół i klubów.
 2. Zjazd Oddziału jest prawomocny w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 3. Zjazd Oddziału odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
 4. Uchwały Zjazdu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów delegatów z wyjątkiem uchwały w sprawie udzielenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, absolutorium poszczególnym członkom Zarządu, dla której ważności wymagana jest bezwzględną większością głosów.

Ukonstytuowanie się Zjazdu Oddziału
§ 5

Zjazd Oddziału wybiera spośród delegatów Prezydium Zjazdu Oddziału (przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza obrad).

§ 6

 1. Do obowiązków Przewodniczącego obrad należy

1)     kierowanie obradami,

2)     dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,

3)     wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad.

Komisje Zjazdowe
§ 7

 1. Dla przygotowania spraw objętych porządkiem obrad Zjazdu Oddziału powołuje się spośród delegatów następujące komisje zjazdowe:

-        Komisje Mandatową w składzie 2- 3 osobowym

-        Komisje Wyborczą w składzie 2-3 osobowym

-        Komisję Uchwał i Wniosków w składzie 2-3osobowym,

-        Komisję Skrutacyjną w składzie 2-3-osobowym.

      2. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być osoby kandydujące do władz, na delegatów 

          oraz członkowie ustępującego Zarządu w głosowaniu nad absolutorium.

      3. Komisje zjazdowe wybierają ze swego grona przewodniczącego, który po zakończeniu pracy 

          komisji składa sprawozdanie z jej pracy.

Wnioski
§8

Wnioski powinny być zgłaszane do Komisji Uchwał i Wniosków na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz jednostki organizacyjnej wnioskodawcy.

Dyskusja
§ 9

Dyskusje otwiera i ogłasza jej zamknięcie Przewodniczący obrad Zjazdu Oddziału. Udzielenie głosów następuje w kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością zgłoszeń Przewodniczący obrad Zjazdu Oddziału może udzielić głosu:

-        członkom władz naczelnych PTTK,

-        zaproszonym gościom,

-        sprawozdawcom Komisji Zjazdowych,

§ 10

Przedmiotem obrad Zjazdu Oddziału mogą być tylko sprawy objęte szczegółowym porządkiem obrad Zjazdu.

§ 11

Uczestnik Zjazdu Oddziału, zamierzający zabrać głos w dyskusji, zgłasza swój akces Prezydium Obrad Zjazdu.

Głosowanie
§ 12

Wnioski i projekty uchwał, będące przedmiotem obrad Zjazdu Oddziału, Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie zgodnie ze szczegółowym porządkiem obrad w trybie jawnym.

Wybory do władz Oddziału,
§ 13

 1. Prawo kandydowania do władz oddziału oraz na delegata na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK mają wszyscy członkowie danego oddziału, którzy posiadają ważną legitymację członka PTTK, z opłaconą składką członkowską za bieżący rok lub potwierdzeniem zwolnienia z jej opłaty i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego PTTK kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2-4 Statutu PTTK. Członkowie zwyczajni PTTK realizują prawa wyborcze w macierzystym oddziale PTTK, w którym znajduje się ich deklaracja członkowska w chwili podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej, niezależnie od tego czy posiadają mandat delegata na Zjazd Oddziału.
  1. Zjazd Oddziału wybiera władze Oddziału i  delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK województwa dolnośląskiego przeprowadza Komisja Skrutacyjna Zjazdu Oddziału,w następującej wielkości :

1)   Zarząd Oddziału - 5 członków,

2)  Komisja Rewizyjna Oddziału – 3 członków,

3)  Delegaci na Regionalną Konferencję Oddziałów -  5 członków.

§ 14

 1. Kandydatów do władz oddziału oraz na delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK mają prawo zgłaszać do komisji wyborczej delegaci  biorący udział w obradach zjazdu z głosem decydującym.
 2. Kandydatów do władz Oddziału zgłaszają delegaci bezpośrednio z sali lub za pośrednictwem wypełnionego druku zgłoszenia.
 3. Kandydaci do władz Oddziału którzy ukończyli 16 lat mogą kandydować do władz, przy zachowaniu wymogów art. 13 ust. 2, 3 Statutu PTTK.
 4. Przy sporządzaniu listy kandydatów do władz należy przestrzegać statutowych zasad nie łączenia funkcji w poszczególnych rodzajach władz Oddziału.
 5. Nie mogą kandydować do władz oddziału na okres najbliższej kadencji członkowie ustępującego zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium.
 6. Nie można łączyć funkcji we władzach, z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.
 7. Członkiem władz Oddziału nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

 

§ 15

 1. Wybory do władz Oddziału oraz delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów PTTK Województwa dolnośląskiego przeprowadza Komisja Skrutacyjna Zjazdu Oddziału,
 2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych ,
 3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1)     przygotowanie kart wyborczych i rozdanie ich delegatom,

2)     przeprowadzenie głosowania, obliczenie głosów,

3)     współdziałanie z Przewodniczącym obrad Zjazdu Oddziału,

4)     sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów,

5)     ogłoszenie wyników wyborów,

6)     zabezpieczenie dokumentacji.

 1. Na kartach wyborczych do poszczególnych władz Oddziału i na delegatów, Komisja Skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz oraz delegatów.
 2. Przy nazwie wybieranego rodzaju władzy Oddziału powinna być ustalona przez Zjazd Oddziału liczba członków danego rodzaju władzy Oddziału lub liczby delegatów.
 3. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania spośród obecnych na zebraniu według listy obecności.
 4. Głos w głosowaniu jest ważny gdy:

§ 16

1)     został oddany za pomocą karty wyborczej ,

2)     na danego kandydata oddawany jest przez pozostawienie nieskreślonego nazwiska i imienia na karcie wyborczej,

3)     został oddany przy pomocy karty wyborczej oraz liczba nieskreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów

§ 17

 1. Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 2. Jeżeli w wyborach do władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby członków władz lub delegatów przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu.
 3. Konstytuujące zebranie władz Oddziału powinno się odbyć po zakończeniu wyborów w dniu obrad Zjazdu Oddziału lub w terminie 7 dni od zakończenia Zjazdu przy udziale Komisji Skrutacyjnej Zjazdu. Zebraniu konstytuującemu przewodniczy członek prezydium obrad zebrania. Prawo uczestnictwa z głosem decydującym przysługuje jedynie wybranym członkom danego rodzaju władzy Oddziału.
 4. Wybory prezesa Zarządu Oddziału odbywają się w głosowaniu tajnym za pomocą kart do głosowania w obecności Przewodniczącego Prezydium lub Komisji Rewizyjnej.
 5. Prezesem Zarządu Oddziału może być każdy z członków nowo wybranego zarządu.
 6. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 7. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 8. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje w głosowaniu tajnym na wniosek nowo wybranego prezesa .
 9. Zebrania konstytuujące pozostałych władz Oddziału przeprowadza się analogicznie.

Ukonstytuowanie się władz Oddziału
§ 18

.

 W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Walne Zebranie  zwykłą większością głosów.

 

created by Grupa BroNET