Nasze koła:

Koło PTTK "JEDYNKA"

Koło PTTK nr 2 ‘‘WAGONOWCY‘‘

Koło PTTK "Siódemka"

Świdnickie Koło PTTK ‘‘KOŁO ŚLĘŻY‘‘

Koło Turystyczne "To Tu To Tam" MDK Świdnica

Koło Turystyczne ''Pszczoły i Trutnie''

Koło PTTK Świebodzickie Łaziki

KLUB PRZEWODNIKÓW TERENOWYCH I GÓRSKICH ‘‘Koło przewodników turystycznych‘‘

Koło PTTK Żarodreptaki

GMINNE KOŁO PTTK ‘TERAZ SUDETY‘

pozostali członkowie z Oddziału

BIURO ZARZADU ODDZIAŁU CZYNNE: ŚRODY 16.00 - 18.00 (WERYFIKACJA ODDZNAK), CZWARTEK 16.00 - 18.00 (SPRAWY CZŁONKOWSKIE)Oddział PTTK w Świdnicy > UCHWAŁA NR XXI/20/5/2018
12.02.2019r.
UCHWAŁA NR XXI/20/5/2018

                                                  UCHWAŁA NR XXI/20/5/2018

                                         ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

                                                                                                  

      Podjęta na posiedzeniu Zarządu Oddział PTTK w Świdnicy w dniu 13 lutego 2018

 

w sprawie: Zatwierdzenia Regulaminu Wycieczek organizowanych przez Koła Oddziału PTTK w Świdnicy. 

 

Na podstawie:

 • § 21 pkt 1 i 13 Statutu PTTK Oddział Świdnica.

Zarząd Oddziału PTTK w Świdnicy postanawia:

                                                                         § 1

        Uchwalić Regulamin Wycieczek organizowanych przez Koła Oddziału PTTK w Świdnicy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

                                                                                 

                                                                          § 2    

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                               PODPISY ZARZĄDU;

                                 

 

                                

                                                                                                 Załącznik nr 1 do UCHWAŁA NR XXI/20/5/2018

                                                                                                    ZARZĄDU PTTK ODDZIAŁ W SWIDNICY

 

 

REGULAMIN WYCIECZEK PTTK

organizowanych w ramach działalności statutowej Oddziału PTTK Świdnica

 

 1. Organizatorem imprez (np. wycieczek, rajdów, biegów, itp.) są Koła, Kluby i Komisje zrzeszone i działające w Oddziale PTTK Świdnica
 2. Pierwszeństwo zapisu na organizowane  w/w imprezy mają ich członkowie z aktualnie opłaconą składką PTTK.
 3. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  Uczestnictwo w nich należy dostosować do swoich możliwości fizycznych i zdrowotnych.
 4. Zapisy na imprezę przyjmowane są do 4 dni przed jej planowanym terminem odbycia (jeżeli organizatorzy nie postanowią inaczej). W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, po tym terminie, osoba zapisana musi uiścić wymaganą opłatę (jeżeli takowa jest przewidziana) lub znaleźć na swoje miejsce inną osobę.
 5. Organizator ma  prawo odmowy zapisu na imprezę osobom, które nie stosują się do zaleceń  niniejszego regulaminu i ewentualnych dodatkowych wymagań stawianych przez organizatora.
 6. Członkowie PTTK z opłaconą składką (biorący udział w imprezie) są ubezpieczeni w  ramach ogólnego ubezpieczenia zagwarantowanego przez Zarząd Główny PTTK. Pozostali uczestnicy muszą ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 7.  Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z „Ogólnymi warunkami ubezpieczenia” prezentowanymi na stronie internetowej firmy ubezpieczeniowej lub bezpośrednio w siedzibie ubezpieczyciela.
 8.  Jako przypomnienie, informuje się, że uczestnik imprezy będący pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających traci prawo do wszelkich świadczeń wynikających z umowy zawartej z firmą ubezpieczeniową.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu imprezy, odwołania lub zmiany jej charakteru w przypadkach od nich niezależnych, (np. zbyt mała liczba uczestników, niesprzyjające warunki otoczenia, atmosferyczne, inne nieprzewidziane okoliczności, itp.).
 10. Różne koszty dodatkowe np. bilety wstępu do Parków Narodowych, odwiedzanych obiektów lub innych miejsc gdzie wymagana jest opłata uczestnicy ponoszą we własnym zakresie.
 11.  Jeżeli impreza odbywa się poza granicami naszego kraju, każdy jej uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie ważny paszport lub inny dokument upoważniający do przebywania za granicą, np. dowód osobisty.
  1.  Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone przez jej uczestnika szkody:
   - osobom trzecim;
   - w środkach transportu, którymi się oni przemieszczają;
   - w miejscach zakwaterowania i innych miejscach, w których oni przebywają.
  2.   Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.
  3. Uczestnik biorący udział w imprezie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 197 nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Powyższe dane są zbierane przez Koła i Kluby Oddziału PTTK Świdnica wyłącznie do celów organizacji imprez i  opłaty ubezpieczenia. Uczestnik wyraża również zgodę na upublicznienie swojego wizerunku w robionych zdjęciach.
  4. Przypomina się o konieczności posiadania w trakcie trwania imprezy odpowiedniego ubioru, ekwipunku turystycznego, map, oraz osobistej apteczki, itp.
  5.  Uczestnik imprezy chcący zabrać ze sobą jakieś zwierzę, np. psa, musi zgłosić to organizatorowi i uzyskać jego zgodę. Właściciel zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa zwierzęciu, utrzymaniu porządku związanego z jego bytnością  oraz bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie (jeżeli zwierzę takie zagrożenie może stwarzać), itp. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zabrane na imprezę zwierzę, odpowiada właściciel.
  6. Uzupełnieniem niniejszego regulaminu mogą być komunikaty przekazywane uczestnikom przez organizatorów przed lub podczas trwania imprezy.
  7. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania przepisów miejscowych, granicznych, celnych, obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz porządkowych określonych przez prowadzącego wycieczkę. Tym samym bezwzględny obowiązek zachowania czystości na szlakach turystycznych i miejscach biwakowych.
  8.  Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem, przestrzegać i akceptować go swoim podpisem.

 

created by Grupa BroNET